งานวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ยางพารา

งานวิจัยแปรรูปยางพารา แบริเออร์หุ้มยาง ลดอุบัติเหตุทางจราจร จาก ม.อ.

Home / วาไรตี้ / งานวิจัยแปรรูปยางพารา แบริเออร์หุ้มยาง ลดอุบัติเหตุทางจราจร จาก ม.อ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ในการผลิตนวัตกรรมที่มาจากการแปรรูปยางพารา มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในช่วงเวลาราคายางตกต่ำ ได้พัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรม ผ่านการแปรรูปยางพารา ซึ่งที่ผ่านมา ม.อ. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่อง อุปกรณ์ทางด้านจราจร และอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา (แบริเออร์หุ้มยาง) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ กับกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย 6 หน่วยงานในฐานะผู้สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย โดยความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพาราและสามารถยกระดับราคาผลผลิตให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ม.สงขลานครินทร์ วิจัยและพัฒนาแบริเออร์หุ้มยาง ลดอุบัติเหตุทางจราจร

“ยางพารามีคุณสมบัติดีมาก มีความยืดหยุ่น สามารถรองรับแรงกระแทก เหมาะสำหรับใช้เพื่อลดความสูญเสียเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร และสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงนำมาเข้ากระบวนการวิจัย เพื่อจัดทำเสาหลักนำทางยางพารา และยางหุ้มแบริเออร์ โดยมีการควบคุณคุณภาพ และประเมินสภาพการใช้งานได้เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ใช้งานได้นานขึ้น โดยประสานงานเชื่อมโยงความร่วมมือ ระหว่างคณะหน่วยงานต่างๆ ในหลายวิทยาเขต ทั้งในส่วนการวิจัยและการถ่ายทอดให้กับสถาบันเกษตรกร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งจากสถาบันตรวจสอบภายในประเทศและต่างประเทศ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กล่าว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังเดินหน้าสนับสนุนและให้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการยางแห่งประเทศไทย (Rubber Authority of Thailand) ซึ่งได้เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา โดยใช้งานวิจัย ทุน และเทคโนโลยีใหม่เข้าไปเสริม

รองศาสตราจารย์ อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า นวัตกรรมคือหนทางสำคัญในการเพิ่มมูลค่า ซึ่งการพัฒนาสร้างความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะยางพารา ถือเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้จำนวนมาก เชื่อมโยงทั้งทางการแพทย์ สุขภาพ การกีฬา การขนส่ง งานโครงสร้างอาคาร การเกษตร และการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพารามาช่วยป้องกันการกระจายของเชื้อโรค COVID 19

แบบริเออร์หุ้มยางพารา

งานวิจัยแปรรูปยางพารา เป็นแบริเออร์หุ้มยาง

งานวิจัยแปรรูปยางพารา เป็นแบริเออร์หุ้มยาง

ทั้งนี้ ม.อ. ให้ความสำคัญกับยางพาราในทุกกระบวนการตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เนื่องจากที่ตั้งของ 5 วิทยาเขตอยู่ในภาคใต้ ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้มีอยู่พร้อมในมหาวิทยาลัย เพียงแต่นำมาเชื่อมประสานให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้น ประกอบกับ ช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ พัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา สังกัดสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีคุณภาพเป็นที่พึ่งของอุตสาหกรรม เกษตรกร นักวิจัย มีการให้บริการด้วยเครื่องมือคุณภาพสูง ช่วยให้สามารถยกระดับงานวิจัย ของนักวิชาการมหาวิทยาลัยและบริการทดสอบผลิตภัณฑ์จากยางพารา แก่ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการเติบโตของประเทศอีกด้วย

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)