พระราโชวาท ม.ขอนแก่น รับปริญญา

ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ขอนแก่น ประจำปี 2563

Home / วาไรตี้ / ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ขอนแก่น ประจำปี 2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ขอนแก่น ประจำปี 2563

ซึ่งในปีการศึกษา 2562-2563 มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับ ปริญญาเอก 255 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 157 คน ปริญญาโท 981 คน ปริญญาตรี 6,633 คน รวมทั้งสิ้น 8,026 คน

ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563 ความว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีนี้

ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอยของทุกคน ไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้น หากยังรวมถึงครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วยความสำเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่ และเชื่อว่าทุกคนคงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก

บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความสำเร็จทางการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต โดยนำความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิต ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ. ถ้าทำได้บัณฑิตก็จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจ และทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและผู้มาร่วมประชุมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน”

ในปี 2563 มีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลศรีมอดินแดง และ รางวัลศรีกาลพฤกษ์ ประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

2.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

3.นายวิรไท สันติประภพ ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.รองศาสตราจารย์วีรวรรณ ศีติสาร ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ศาสตราจารย์สุชาติ พหลภาคย์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

1.นายอัมพร พินะสา

2.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

รางวัลศรีมอดินแดง

1.ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน บุคลากรตำแหน่งวิชาการ

2.นางสาวนุชรี วุฒิสุพงษ์ บุคลากรตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

รางวัลศรีกาลพฤกษ์

นายปวีร์ พัฒนาวิศิษฏ์

ที่มา ม.ขอนแก่น