มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Bangkok University

Home / academy / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิวัติการเรียนการสอนด้วยไอเดียใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก เพื่ออนาคตที่ ROCK กว่าใคร! ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ กระตุกต่อมความคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ เอื้อโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้ วิเคราะห์ และเพลิดเพลิน… See More

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้นำด้านการศึกษาสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างอนาคตของทุกคนได้สุดเหวี่ยง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยการปฏิวัติการเรียนการสอนด้วยไอเดียใหม่ที่สร้างความแตกต่างให้กับโลก เพื่ออนาคตที่ ROCK กว่าใคร! ด้วยสิ่งแวดล้อมที่สร้างสรรค์ กระตุกต่อมความคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ เอื้อโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส เรียนรู้ วิเคราะห์ และเพลิดเพลิน กับทุกสิ่งรอบตัว สร้างไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งวิชาการและการปฏิบัติ..

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของอาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ที่ต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไร (Non-Profit) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันจะพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน ความพร้อมของเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้าน ผนวกกับศักยภาพของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่คงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยวิทยาการสาขาต่างๆ

คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย
“ความรู้คู่ความดี” นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขวนขวายหาวิชา ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในภายภาคหน้า แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นควรตระหนักถึงความสำคัญของคุณงาม ความดี ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอันจะนำมาซึ่งแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสืบไป

ปณิธานประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการ และทักษะในทางปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งยังเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และการค้นคว้าวิจัยวิทยาการด้านต่างๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการแก่สังคม

ตราประจำมหาวิทยาลัยกรุงเทพตราประจำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพใช้รูปเพชร ประกอบในตราประจำมหาวิทยาลัย มาโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ซึ่งมีที่มาจากนามของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยคือ สุรัตน์ ซึ่งแปลว่าแก้วอันประเสริฐ ซึ่งก็หมายถึงเพชรนั่นเอง การนำรูปเพชรมาใช้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จึงเป็นการให้เกียรติและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง นอกจากนั้น เพชรยังสื่อความหมายถึงคุณค่า และความแข็งแกร่ง อุปมาดั่งมหาวิทยาลัย เป็นเสมือนสถานที่ “เจียระไน” ให้นักศึกษากลายเป็นเพชร ซึ่งทรงเกียรติทรงคุณค่า มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยรูปแบบดั้งเดิมเรียกว่า เพชรในชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นตราที่ประกอบไปด้วยรูปเพชรอยู่ตอนบน เล่มหนังสืออยู่ตอนล่าง และล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ แต่ปัจจุบัน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) มีการออกแบบเพิ่มสีสัน เพื่อให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น เพิ่มความทันสมัยมากขึ้น โดยที่ยังคงใช้รูปเพชรลอยตัวอยู่ในเส้นวงกลม

สีประจำมหาวิทยาลัย
ที่มาของสีสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยนั้น จากหลักฐาน และบันทึกทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แต่เดิมมหาวิทยาลัยใช้ สีเขียวอมฟ้า เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ดังจะเห็นได้จาก ปกเสื้อครุยของบัณฑิตรุ่นแรกๆ ที่เป็นสีเขียวอมฟ้า และจากเพลงมาร์ชของมหาวิทยาลัย ที่ยังคงมีเนื้อร้องว่า ธงเขียวเชิดให้เด่นไกลนานเนาว์ มาจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาใช้ สีม่วง และสีแสด เป็นสีประจำมหาวิทยาลัย โดยการเปลี่ยนแปลงสีประจำมหาวิทยาลัยนั้น เพื่อเป็นเกียรติกับสองบูรพาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากสีม่วงเป็นสีประจำวันเสาร์ และสีแสดเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี

ตันชัยพฤกษ์

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
ต้นชัยพฤกษ์ เป็นต้นไม้มงคลที่ใช้ในพิธีการมงคลตามความเชื่อของคนไทย นำมาใช้เป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารฝั่งทิศใต้ ของอาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณ และเป็นมิ่งขวัญของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ต้นชัยพฤกษ์แห่งมิ่งมงคลนี้ จะหยั่งรากลึกลงในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยกรุงเทพสืบต่อไป

เพลงประจำมหาวิทยาลัย
เพลงประจำมหาวิทยาลัย ที่ใช้ในพิธีการ และโอกาสต่างๆ นั้น มีทั้งเพลงมาร์ช และเพลงความรู้คู่ความดี เป็นเพลงที่ใช้มาตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ลักษณะคำร้อง ทำนอง และแนวดนตรี จึงเป็นไปในลักษณะย้อนยุค

วิทยาเขต มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดดำเนินการสอนใน 2 วิทยาเขต ได้แก่
1. วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 26 ไร่ 89 ตารางวา เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ บางคณะ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกชั้นปี นักศึกษาปริญญาโท และเอก นักศึกษาภาคพิเศษ สถานที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย คณะวิชาต่างๆ ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ห้องสัมมนา สำนักหอสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์กีฬาในร่ม ศูนย์อเนกประสงค์ซึ่งเป็นสำนักงานที่ทำการสโมสรนักศึกษา ชมรมต่าง ๆ และลานซ้อมการแสดง ปอม ปอม เชียร์ ศูนย์เฉพาะกิจ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ และหอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล (Admissions & Information Center) เป็นจุดบริการข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่บุคคลภายนอก และหน่วยงานบริการอื่นๆ
2. วิทยาเขตรังสิต
ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 441 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการสอนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และสถานที่ตั้งของ อาคาร BU Diamond หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต (Center for Cinematic and Digital Arts [CCDA]) อาคาร Tourism Tower ภัตตาคารจำลอง BU Restaurant ร้าน BU Cafe’ ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยโบราณที่สำคัญ และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรือนไทย และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : Bangkok University
ชื่อย่อ : มกท./BU
สถาปนา : พ.ศ. 2505
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : www.bu.ac.th
facebook : bangkokuniversity

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

See Less