มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Sripatum University

Home / academy / มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530 ประวัติ มหาวิทยาลัย… See More

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้รับการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2530

ประวัติ

มหาวิทยาลัย ศรีปทุม เป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่น ในปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ศรีปทุม” และพระราชทานความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม “ศรีปทุม” และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1, 2 และ 3

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ต่อมา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยฯ จึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

ในปี 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติทบวงมหาวิทยาลัย (ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนานักบริหาร ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 และชั้น 20 เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร

ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ขยายการเรียนการสอน ไปยังจังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น” โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน ในแถบฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558

นับ แต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการ เทคโนโลยีกายภาพ และสิ่งแวดล้อม กิจการนักศึกษา กีฬา รวมถึงศักยภาพในการ แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อรองรับพันธกิจหลัก 4 ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ก้าวไปข้างหน้า เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค” อย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ตราประจำมหาวิทยาลัย
สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานนาม “ศรีปทุม” แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ พร้อมความหมายว่า “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว” ดังนั้น ดอกบัวหลวงสีชมพูจึงเป็นสัญลักษณ์แทนนามศรีปทุม มีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม มีรูปดอกบัวอยู่ภายใน มีความหมายดังนี้
– ดอกบัว 3 กลีบ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และ คารวะธรรม คือ มีความรู้หรือปัญญา มีความเชี่ยวชาญ ในการประกอบวิชาชีพ และรู้จักปรับตนให้เป็นคนที่มีความเบิกบาน มีน้ำใจไมตรีในการดำเนินชีวิต
– รูปหกเหลี่ยม หมายถึง ทิศทั้งหกในพระพุทธศาสนา ที่หมายถึงผู้มีพระคุณ และผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องผู้พันในชีวิต ซึ่งก็คือ ความเป็นผู้มีคุณธรรม

ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย คือ การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ (Education builds man, man builds nation.)

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีฟ้า – สีชมพู

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นปาล์มขวด (Royal palm)

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกบัวหลวง (สีชมพู)

เพลงประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2. ลูกศรีปทุม
3. บัวเบิกบาน
4. ดาว-เดือน
5. มาร์ชกีฬาศรีปทุม
6. มาร์ชศรีปทุม
7. ร่มปาล์ม
8. ลาแล้วศรีปทุม

ที่ตั้ง และวิทยาเขต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2561 2222, 0 2579 1111
แฟกซ์ : 0 2561 1721
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : 0 2298 0181-3
แฟกซ์ : 02 298 0185
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 ถ.บางนา – ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร : 0 3874 3690 ถึง 9
แฟกซ์ : 0 3874 3700
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร : 043 224 111 09 2537 4411, 22, 33
แฟกซ์ : 0 4322 4119

มหาวิทยาลัยศรีปทุม : Sripatum University (SPU)
สถาปนา : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท : เอกชน
เว็บไซต์ : www.spu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/SPUFriend

ที่มา วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  และ http://www.spu.ac.th/

See Less