มหาวิทยาลัยเกริก

Krirk University

Home / academy / มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก ประวัติ มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ… See More

มหาวิทยาลัยเกริก

ตรา มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติ
มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดยท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอน และประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษา และสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการอนุญาตในขณะ นั้นคือ “โรงเรียนภาษา และวิชาชีพ” แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

พ.ศ. 2504 ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการ ซึ่งกำหนดรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.5 (ม.8) เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 3 ปี (Diploma)

พ.ศ. 2507 ท่านได้เริ่มจัดหลักสูตรอีกระดับหนึ่ง โดยรับนักเรียนที่จบ ม.ศ.3 หรือ ม.6 (ในปัจจุบันเรียกว่า “ม.3”) เข้า ศึกษาต่อในหลักสูตรอาชีวศึกษาชั้นสูง

พ.ศ. 2508 โรงเรียนภาษา และวิชาชีพได้ย้ายไปดำเนินการที่ ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเกริกวิทยาลัย”

พ.ศ. 2512 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนซึ่งอนุญาตให้ภาคเอกชนจัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา โรงเรียนเกริกวิทยาลัยจึงได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเอกชนเปิดดำเนินการสอนใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเกริก” ซึ่งมีการบริหารงานที่แยกจากโรงเรียนเกริกวิทยาลัย

เกริกวิทยาลัย ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งวิทยาลัยเอกชนได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มของวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกในประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้นเอง วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์

พ.ศ. 2516 ปริญญาของมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีศักดิ์ และสิทธิเทียบเท่ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกประการ โดยเหตุที่วิทยาลัยเกริกมีความต้องการที่จะมุ่งเน้นในการจัดการศึกษา ด้านการจัดการเป็นหลักจึงได้รับการอนุมัติชื่อจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2530

สถาบันฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในหลายสาขาวิชา และด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก) ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเกริก” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ตราประจำมหาวิทยาลัย
เป็นรูปธรรมจักรทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ “กงล้อธรรมจักร” ด้านบนมีอักษรภาษาบาลี วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ความรู้ทำให้องอาจ และภายใต้ขอบล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITY

ความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัย
ธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้
คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์
ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง

มหาวิทยาลัยเกริก : Krirk University
ชื่อย่อ : Krirk
คติพจน์ : ความรู้ทำให้องอาจ
สถาปนา : 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513
ประเภท : เอกชน
ที่ตั้ง : ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์ : www.krirk.ac.th
Facebook : krirk.uni?bookmark

ที่มา  http:www.krirk.ac.th

See Less

มุมต่างๆในรั้ว มหาวิทยาลัยเกริก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้

เรื่องเล่า มหาวิทยาลัยเกริก

ยังไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้