pnu มหาวิทยาลัย เรื่องน่ารู้

อ่านก่อนเรียนต่อ!! 12 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Home / เรื่องเล่ามหาวิทยาลัย / อ่านก่อนเรียนต่อ!! 12 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีสถานที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานนามมาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยคำว่า “นราธิวาสราชนครินทร์” คือ สร้อยพระนามทรงกรมที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นเกียรติแก่จังหวัดนราธิวาส เสมือนเป็นเจ้าแห่งเมืองนราธิวาส นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสถาบันอีกมากมาย จะมีเรื่องอะไรบ้าง? ตามมาอ่านกันเองดีกว่า >_<

12 เรื่องน่ารู้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Princess of Naradhiwas University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ 77 ในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548

2. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เกิดจากการรวมตัวกันของ 4 สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

3. โดยชื่อ “มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์” นั้น ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อสดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายน

5. ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คือ มนร. และ PNU

6. ตราประจำมหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญพระสัญลักษณ์ประจำพระองค์ “กว.” ล้อมรอบด้วยอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สีน้ำทะเล เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2549

7. สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีทอง-สีฟ้า โดยมีความหมายดังนี้

 • สีทอง หมายถึง บารมี ความเจริญก้าวหน้า มีชื่อเสียง
 • สีฟ้าน้ำทะเล หมายถึง สีประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

8. ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ดอกพิกุลสีขาวนวล เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เปรียบประดุจความดีงามของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลีบดอกเป็นจักร เปรียบประดุจความแหลมคมของปัญญา กลิ่นหอมกรุ่นเปรียบได้กับความดีงามที่ไม่มีวันจาง แม้เมื่อร่วงจากต้นลงสู่พื้นหรือไปอยู่ ณ ที่ใด ก็ยังคงความดีงามอยู่ตลอดกาล

9. เสื้อครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเป็นเสื้อคลุม ผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดรอบขอบและที่ต้นแขนกับปลายแขน มีแถบสีทองและฟ้าเข้มทาบทับด้วยแถบทองบริเวณอกเสื้อทั้งสองข้างมีวงมีตรามหาวิทยาลัย ปริญญาตรี และเส้นมีการจัดสีพื้นกับสีประจำคณะ สีของเส้นที่แสดงระดับของวุฒิคือ ปริญญาตรี 1 เส้น ปริญญาโทและเอกใช้ 2 และ 3 เส้น ตามลำดับนั้น

10. วันสำคัญที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่

 • วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548
 • วันพระพี่นางเธอ เป็นวันคล้ายวันเสด็จสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “พระผู้พระราชทานกำเนิดนามนราธิวาสราชนครินทร์” ตรงกับวันที่ 2 มกราคม ของทุกปี

11. คณะที่เปิดสอน มีทั้งหมด 7 คณะด้วยกัน ดังนี้

 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์

12. วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์เกษตรศาสตร์ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์การอาชีพ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์พยาบาลศาสตร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 • ศูนย์เทคนิคนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

————————————————

ข้อมูลจาก : http://www.pnu.ac.th/