กิจกรรมการศึกษา จัดอบรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 32

Home / กิจกรรม / จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 32

โครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ ตามโครงการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดการอบรม รุ่นที่ 32 ณ ห้อง 204 อาคารเรียนรวม ปฏิบัติการบัญชีและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

จัดอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ รุ่นที่ 32

สำหรับการจัดโครงการอบรมฯ ในรุ่นที่ 32 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเพื่อขอ มีใบอนุญาตขับขี่ใหม่ รวมทั้งสิ้น 96 คน มีอาจารย์นเรศ ชูดวง จากสาขาวิชา นิติศาสตร์ เป็น วิทยากรอบรมด้าน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่า ด้วยจราจรทางบก และอาจารย์ดวงจิตร สุขภาพสุข จากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรอบรมด้านการขับขี่อย่างมี มารยาท และการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดจะได้รับหนังสือ รับรองการผ่านการอบรมและใบบันทึกผล การอบรม เพื่อนำไปสอบภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หรือ สำนักงานขนส่งใกล้บ้านทั่วประเทศ

โครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่ จะจัดทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน หากท่านใดสนใจ เข้ารับการอบรมฯ สามารถสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 09-9707-1703 ในวันและเวลาราชการ ครั้งต่อไปจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น. อบรม เวลา 08.30 – 12.30 น.

ขอบคุณข้อมูล : http://news.npru.ac.th/u_news/