CIBA

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย

Home / กิจกรรม / CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า CIBA มธบ.จัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มหกรรมเปิดตลาด เดินเพลิน ช๊อป แชะ กับร้านอาหารติดล้อ” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย

สำหรับการจัดกิจกรรม CIBA Festival ครั้งนี้เป็นการรวบรวมร้านค้า Innovative SMEs และผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์กลุ่ม Food Truck จำนวน 30 คัน รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจทำธุรกิจ Startup มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม lifestyles รวมทั้งอาหารในราคาพิเศษแก่นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป

นอกจากนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการ Food Truck ให้มีการพัฒนามาตรฐานการประกอบการและการขยายช่องทางการตลาดที่ดีขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าผลักดันกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ไทยและเชื่อมโยงไปสู่สร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของ CIBA Start-Up ในอนาคตอีกด้วย

CIBA Festival ครั้งที่ 2 ตลาดนัดสร้างสรรค์ส่งเสริม SME ไทย