issue52 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค่ายอาสา มศว

“ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม” ค่ายดีๆ จากนิสิต มศว

Home / กิจกรรม / “ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม” ค่ายดีๆ จากนิสิต มศว

นักศึกษาคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ร่วมกันทำความดีกับ “ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม” ค่ายซึ่งจะพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานศึกษา และอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

“ค่าย ECE ร่วมใจอาสาพัฒนาพาน้องยิ้ม”

จุดประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อให้นิสิตคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เห็นความสำคัญของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เกิดทักษะประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน และรู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

การสนับสนุน วิธีการจัดหาทุนในการทำกิจกรรม

การจัดค่ายครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งมีโครงการจัดทำค่ายอาสาในทุกๆ ปี และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้ออกไปเพื่อรับบริจาคจากผู้ที่สนใจ อีกทั้งได้บริษัท แลคตาซอย จำกัด สปอนเซอร์ผู้ใจดี ร่วมสนับสนุนในการทำค่ายครั้งนี้

กิจกรรมที่ทำ และประโยชน์ที่ได้รับจากค่ายนี้

การไปค่ายครั้งนี้มีการซ่อมแซม ปรับแต่งห้องเรียน และทัศนียภาพโดยรอบ ร่วมทำกิจกรรมบูรณาการกับเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน และร่วมกับคนในชุมชนทำฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ รวมทั้งมีทักษะสื่อสาร มีจิตสาธารณะ และก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่สามารถพบได้ในห้องเรียน

การทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากอีกอย่างในชีวิต ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กับเพื่อนร่วมทาง การทำงานเป็นทีม รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจริง ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทน แต่เมื่อกิจกรรมจบลง เรากลับได้อะไรมากมายกลับมา มันคุ้มค่าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้ทำ

ฝากถึงน้องๆ ที่สนใจเรียนด้านนี้

สำหรับน้องๆ ที่สนใจเพียงมีใจรักในการทำกิจกรรมร่วมกัน หลายคนคงสงสัยว่าทำไมต้องทำกิจกรรมมากมาย ทั้งๆ ที่เรามาเรียนไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้ แต่มีคนเคยบอกพี่ว่า ‘ความรู้จะช่วยให้เราได้งานทำ แต่กิจกรรมจะสอนให้เราทำงานเป็น’ และพี่เชื่อว่าการทำกิจกรรมจะเพิ่มประสบการณ์ และความทรงจำที่ดีแก่น้องๆ แน่นอน

 

ติดตามคอลัมน์ Show off ได้ที่นิตยสาร Campus Star No.52

Facebook : www.facebook.com/CAMPUSSTARS