Kids October Camp 2017 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มสด. เปิดโครงการ Kids October Camp 2017

Home / กิจกรรม / มสด. เปิดโครงการ Kids October Camp 2017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ  Kids October Camp 2017  ระหว่างวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2560 โดยดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงโครงการ  Kids October Camp 2017  ว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ระดับอุดมศึกษา มีความพร้อมในเรื่องของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย

มสด. เปิดโครงการ Kids October Camp 2017

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  จึงมีแนวคิดและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มทำงานขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก  ด้วยความคิดที่ว่า “เด็กมีความพร้อมในการรับสิ่งต่างๆได้ง่าย” ดังนั้น จึงควรได้รับการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผลักดันและเปิดโอกาสให้เด็กได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการต่อยอดความคิดอย่างมีเหตุมีผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และทักษะชีวิตที่จำเป็น อาทิ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและสังคม การควบคุมอารมณ์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ เรื่องสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่โครงการฯคำนึงถึงสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก โครงการนี้ ใช้สถานที่ SDU The Open ที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ ให้เหมือนกับการเรียนท่ามกลางธรรมชาติ  มีอากาศถ่ายเทสะดวก และเป็นสัดส่วน นอกจากนั้น ยังมีสถานที่อื่นๆในการสร้างประสบการณ์สำหรับเด็ก อาทิ ห้องจำลองเครื่องบิน ห้องอบรมสัมมนา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง รวมถึงเรียนรู้การประพฤติ การปฏิบัติตนให้เหมาะกับกาลเทศะและสถานที่

หลักสูตรและกิจกรรมถูกพัฒนาขึ้นด้วยการระดมความคิด  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยนำแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กของประเทศอังกฤษ หรือ Statutory framework for the early years foundation stage 2017 มาเป็นฐานความคิดในการบริหาร โดยเน้นการส่งเสริมทักษะในด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้ต่อยอดความคิดเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับอนาคต  ดังสโลแกนที่ว่า “unlock your future” โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจในการส่งบุตรหลานเข้ากิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้วยความตั้งใจและความมุ่งมั่น จึงเชื่อว่าโครงการดังกล่าว ที่นำมาตรฐานสากลด้านการศึกษาของเด็กประเทศอังกฤษมาปรับใช้จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเด็กในโครงการ  โดยความร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และมีการประเมินการเรียนรู้อย่างใกล้ชิด