ฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต มสด มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มสด. เปิดตัว “ฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต” รุ่นที่ 4

Home / ข่าวการศึกษา / มสด. เปิดตัว “ฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต” รุ่นที่ 4

ดร.ศิริ  ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) กล่าวถึงโครงการสรรหาทูตวัฒนธรรมสวนดุสิต          ( SDU Ambassador รุ่นที่ 4) ว่าโครงการดังกล่าว ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เป็นฑูตวัฒนธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ทั้งนี้ ยังให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อผู้มาเยือน และฝึกทักษะในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต้อนรับ และเรียนรู้มารยาทสากลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินในครั้งนี้

มสด. เปิดตัว “ฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต” รุ่นที่ 4

ดร.ศิริ  กล่าวต่อว่า สำหรับการค้นหา ฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต รุ่นที่ 4  มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน โดยนักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยหาพื้นที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาผ่านกิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน 

ซึ่งผลปรากฎว่า มีนักศึกษาผ่านเข้ารอบ และได้ตำแหน่งฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิตทั้งหมด 6 คน ได้แก่ นางสาวชนิสรา  นุ่มแย้ม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) นายรุ่งรวิน  ใจสุทธิ (สาขาวิชาการประถมศึกษา) นางสาวพรรณนิภา กลมเกลี้ยง (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ) นายสิโรจน์  โพธิเจริญ (สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม) นางสาวณิชชา เมืองเจริญ และนายรชตะ ปิวาวัฒนพานิช ( สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โดยนักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ, เข็มกลัด SDU Ambassador และริสแบนด์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และร่วมแสดงความยินดี