มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

อธิการบดี มสด. ลั่น คุณภาพเด็ก “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” ต้องดีที่สุด

Home / ข่าวการศึกษา / อธิการบดี มสด. ลั่น คุณภาพเด็ก “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” ต้องดีที่สุด

รศ.ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต(มสด.) มอบนโยบายในการประชุมบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ลำปาง นครนายก หัวหิน และวิทยาเขตสุพรรณบุรี ว่า การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งเน้นให้คุณครูพัฒนารูปแบบการสอนใหม่ๆ

อธิการบดี มสด. ลั่น คุณภาพเด็ก “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ” ต้องดีที่สุด

สำหรับ การเป็นครูประจำชั้น  ที่ดีนั้น ควรเริ่มจากพัฒนาตนเอง นำแนวคิด Experiential Learning มาสอน จะช่วยให้ครูถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่ไม่มีในห้องเรียน ทั้งเรื่องของภาษา และการนำเทคโนโลยีมาใช้

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom ไว้ให้คุณครูได้ใช้อย่างเต็มศักยภาพ เชื่อว่า หากบูรณาการความคิดร่วมกันระหว่างโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กับคณะครุศาสตร์ จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความเข้มแข็ง ดังนั้น ผลงานเชิงประจักษ์ของครูผู้สอน ขึ้นอยู่กับ คุณภาพของเด็กและนักศึกษาเป็นสำคัญ

รศ.ดร.ศิโรจน์ กล่าวต่อว่า การจัดสร้างห้อง Smart Classroom ได้ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งที่กรุงเทพ นครนายก สุพรรณบุรีและลำปาง เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ร่วมกับกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบ รู้ลึก รู้จริง ในทุกระดับ

ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยใช้อุปกรณ์ Smart Device เช่น Smart Board, iPad , Smart phone เป็นต้น  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนเองต้องมีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงรู้เท่าทันวิธีการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักเรียนและนักศึกษาต่อไป