มหาวิทยาลัย สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แอดมิชชั่น

มาแล้ว! รายละเอียดการรับสมัครในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560

Home / Admission / มาแล้ว! รายละเอียดการรับสมัครในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้แถลงการณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลางหรือแอดมิชชัน ประจำปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุป รับสมัครแอดมิชชัน ประจำปี 2560

สำหรับการแอดมิชชันในปี 2560 นักเรียนสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะ/สาขาวิชาต่างๆ โดยแยกเป็นรหัสจำนวน 3,719 รหัส รับนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน และมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมรับนักศึกษาใหม่ 78 แห่งด้วยกัน  และสามารถแบ่งประเภทของสถาบันการศึกษาออกได้ดังนี้

  1. สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ ทปอ. 23 แห่ง รับ 55,386 คน
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17 แห่ง รับ 17,129 คน
  3. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 34 แห่ง รับ 36,385 คน
  4. สถาบันสมทบ 4 แห่ง คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันการพลศึกษา รับ 229 คน
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

นอกจากนี้ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า สำหรับปฏิทินการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด ดังนี้

  • ประกาศการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net
  • เข้ามาดูรายละเอียดการรับสมัครได้จากเว็บไซต์ของ สอท. รับสมัครระหว่างวันที่ 20-27 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net
  • สามารถทำการชำระเงินได้ทางธนาคาร 8 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ไทย รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม (การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
  • ตรวจสอบผลคะแนนของผู้สมัคร/รายชื่อผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายยน ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15 มิถุนายน ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net
  • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน ณ สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม ผ่านทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net

และนอกจากนี้ ประธาน ทปอ. ยังกล่าวต่ออีกว่า ฝากนักเรียนให้ใช้โปรแกรมคำนวณคะแนนของ สอท. ที่เป็นปัจจุบัน  ซึ่งทาง ทปอ. ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชัน 60 ไว้แล้ว ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net (ห้ามใช้โปรแกรมเก่า) เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการคำนวณคะแนนนั่นเอง

ส่วนกรณีที่ได้สมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงการเลือกคณะ นักเรียนจะต้องสมัครใหม่และนำใบสมัครไปชำระเงินภายในวันที่กำหนด การสมัครแอดมิชชันครั้งนี้ ขอให้นักเรียนตรวจสอบเงื่อนไขในการรับสมัครแต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมีเงื่อนไขต่างกัน นอกจากนั้นขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ได้ต้องชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยในการสมัครแอดมิชชันปีนี้นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมทปอ.โทร.02-354-5150-2 หรือโทรสาร 02-354-5155-6

สามารถดาวน์โหลด ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 : http://admission.cuas.or.th

————–

ภาพจาก : www.matichon.co.th