มหาวิทยาลัย แอดมิชชั่น

ทปอ. ประกาศ ผลแอดมิชชัน 60 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 70, 689 คน

Home / Admission / ทปอ. ประกาศ ผลแอดมิชชัน 60 ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวน 70, 689 คน

แถลงการณ์ล่าสุด จากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับผลการแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศ ผลแอดมิชชัน 2560 จาก ทปอ.

โดยในปีการศึกษา 2560 มีผู้ที่สมัครคัดเลือกในระบบแอดมิชชันทั้งหมด 81,232 คน และผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์ทั้งสิ้น 70, 689 คนด้วยกัน (หลุดแอดมิชชันไป 10,543 คน)

คณะ/สาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อัตราการแข่งขัน 1 : 60

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปัตตานี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตปัตตานี) อัตราการแข่งขัน 1 : 50

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล อัตราการแข่งขัน 1 : 49

อันดับ  4 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 43

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ อัตราการแข่งขัน 1 : 43

รายละเอียดคณะ/สาขา 20 อันดับแรก ที่มีอัตตราการแข่งขันสูงสุด

รายละเอียดคณะ/สาขา 20 อันดับแรก ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

รายละเอียดคณะ/สาขา 20 อันดับแรก ที่มีผู้สมัครมากที่สุด

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา

1. นายครองพิภพ วิรัตินันท์ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

2. นายธรรมสรณ์ เอี่ยมธนาภรณ์ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม.

3. นายจิรายุส ทองประสม คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 87.56 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 กทม.

4. นายธีรภัทร อรุณรัตน์ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 86.75 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จ.สงขลา

5. น.ส.ณนิฐตา ธานินทร์ปฐมรัฐ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กทม.

6. น.ส.สุชัญญา ยิ้มอยู่ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม.

7. นายเศรษฐบุตร ศรีใจอินทร์ คะแนนที่ได้ (คิดเป็นร้อยละ) 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง : 7 เด็กเก่งขั้นเทพ ทำคะแนนสอบ ‘แอดมิชชัน’ ได้สูงที่สุด ปีการศึกษา 2560

*** ช่องทางในการเช็คผลการแอดมิชชัน ประจำปีการศึกษา 2560 : คลิกที่นี่ (ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)