การศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนา พัฒนาการศึกษา สภากรุงเทพมหานคร

สภา กทม. จัดภารกิจด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สร้างคนเก่ง ดี มีความสุข

Home / ข่าวการศึกษา / สภา กทม. จัดภารกิจด้านการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สร้างคนเก่ง ดี มีความสุข

ที่ผ่านมา สภากรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่อง ของการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ดำเนินการร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2563

สภา กทม. จัดภารกิจด้านการศึกษา

สภา กทม. จัดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างคนเก่ง ดี มีความสุข

โดยมีวิสัยทัศน์

คือ เป็นองค์กรที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อสร้างพลเมืองที่เก่ง ดี มีความสุข พร้อมวางพันธกิจในการทำงานทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่

– สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
– พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้าน คุณวุฒิ คุณธรรม ความรู้ และทักษะ
– พัฒนามาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
– ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
– ส่งเสริมการใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้

เป้าหมายการพัฒนา

เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน

บทความอื่นๆ