ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม ให้หลายประเภท ที่วิทยาเขตชลบุรี

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม ให้หลายประเภท ที่วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เปิดรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมในปีการศึกษา 2558 หลายประเภท

ทุนการศึกษา ม.ศรีปทุม ให้หลายประเภท ที่วิทยาเขตชลบุรี

ประเภทของทุนการศึกษา

> ทุนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
> ทุนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
> ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
> ทุนความสามารถพิเศษ
> ทุนนักกีฬา
> ทุนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสู่โรงเรียนน้อง
> ทุนบุตร ธิดา นักกฎหมาย
> ทุนศิลปิน และสื่อมวล
> ทุนช่วยเหลือชุมชน
> ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
> ทุนมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์
> กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ.และ กยศ.
หมายเหตุ-ทุนบางประเภทปิดรับสมัครไปแล้ว

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสาหรับเยาวชนให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมอบให้แก่ผู้เข้าศึกษาต่อในคณะบัญชีและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนทุน 3 ทุน

1.1 คณะบัญชี จำนวน 2 ทุน
1.2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ทุน

2. ลักษณะทุน และเงื่อนไขการรับทุน

ผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับ
2.1 ยกเว้นค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร
2.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงินสด ปีการศึกษาละ 30,000 บาท โดยแบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 10,000 บาท
2.3 เป็นทุนที่ให้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ เกี่ยวกับการชดใช้ทุน
2.4 ผู้รับทุนจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 2.75
2.5 ผู้รับทุนจะต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F ในการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุน
2.6 ผู้รับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.7 ผู้รับทุนจะต้องมีความประพฤติดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับ และคาสั่งของมหาวิทยาลัย และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดี
2.8 ผู้รับทุนจะต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2.9 ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในเบื้องต้น มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษา

3. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 (ม.6) จากสถานศึกษาในภาคตะวันออก โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ 3.00
3.2 เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น และมีความประพฤติเรียบร้อย โดยมีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียนต้นสังกัด
3.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่นใด
3.4 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3.5 ผู้สมัครขอรับทุนต้องเข้าศึกษาต่อในคณะบัญชี หรือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เท่านั้น

การรับสมัคร

– รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกแห่ง

education-chonburi

ข้อมูลทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมดูที่ ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม