QS Asia University Ranking 2020 การจัดอันดับ จัดอันดับมหาวิทยาลัยเอเชีย

10 อันดับแรก มหาลัยไทยชั้นนำของเอเชีย จาก QS Asia University Ranking 2020

Home / ข่าวการศึกษา / 10 อันดับแรก มหาลัยไทยชั้นนำของเอเชีย จาก QS Asia University Ranking 2020

QS Asia University Ranking 2020 ประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชียออกมาทั้งหมด 550 อันดับ อันดับ 1 ของเอเชียเป็นของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National University of Singapore (NUS) ส่วนมหาลัยไทยที่ติด 10 อันดับแรกมหาลัยไทยชั้นนำของเอเชียจะมีที่ไหนบ้าง? และแต่ละมหาลัยอยู่อันดับที่เท่าไรในเอเชีย ไปอัปเดตกันค่ะ

10 อันดับแรก มหาลัยไทยชั้นนำของเอเชีย QS Asia University Ranking 2020

อันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับที่ 45 ของเอเชีย)

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับที่ 48 ของเอเชีย)

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อันดับที่ 100 ของเอเชีย)

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อันดับที่ 107 ของเอเชีย)

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อันดับที่ 127 ของเอเชีย)

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อันดับที่ 146 ของเอเชีย)

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อันดับที่ =148 ของเอเชีย)

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อันดับที่ 160 ของเอเชีย)

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อันดับที่ 261-270 ของเอเชีย)

อันดับ 10 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อันดับที่ 271-280 ของเอเชีย)

10 อันดับมหาลัยชั้นนำในเอเชีย จากการจัดอันดับ QS Asia University Ranking 2020

มาดูกันว่ามหาลัยในเอเชียที่ติดอันดับ 1 -10 แรก จากการจัดดันดับมหาลัยชั้นนำ QS Asia University Ranking 2020 มีมหาลัยไหนบ้าง?

อันดับ 1 National University of Singapore (NUS) 

เว็บไซต์ : www.nus.edu.sg

อันดับ 2 Nanyang Technological University, Singapore (NTU)

เว็บไซต์ : www.ntu.edu.sg

อันดับ 3 The University of Hong Kong

เว็บไซต์ : www.hku.hk

อันดับ 4 Tsinghua University – China (Mainland)

เว็บไซต์ :  www.tsinghua.edu.cn

อันดับ 5 Peking University LogoPeking University – China (Mainland)

เว็บไซต์ :  english.pku.edu.cn

อันดับ 6 Zhejiang University – China (Mainland)

เว็บไซต์ : www.zju.edu.cn/english

อันดับ 7 Fudan University- China (Mainland)

เว็บไซต์ : www.fudan.edu.cn/en

อันดับ 8 The Hong Kong University of Science and Technology  – Hong Kong SAR

เว็บไซต์ : www.ust.hk

อันดับ 9 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology – South Korea

เว็บไซต์ : www.kaist.ac.kr

อันดับ 10 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) -Hong Kong SAR

เว็บไซต์ : www.cuhk.edu.hk

QS University Rankings คืออะไร ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน

Quacquarelli Symonds (QS) เป็นสถาบันการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ที่ได้รับความนิยม ซึ่งจะมีการจัดอันดับที่ครอบคลุมทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และตามสาขาวิชาต่างๆ โดยหลักแล้วใช้เกณฑ์ในการพิจารณา 11 ด้าน ดังนี้

1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ

2. ทัศนคติของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต

3. สัดส่วนอาจารย์/บุคลากรต่อนักศึกษา

4. เครือข่ายผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

5. สัดส่วนงานวิจัยที่ถูกนำไปใช้อ้างอิง

6. สัดส่วนงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์

7. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

8. สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างชาติ

9. สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างชาติ

10. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยน

11. สัดส่วนนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

อ้างอิงที่มาข้อมูลจาก : topuniversities, admissionpremium

บทความแนะนำ