Admission 59 admissions swu มศว รับตรง แอดมิชชั่น

รับตรง! มศว เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย 6 คณะ 64 ที่นั่ง

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง! มศว เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย 6 คณะ 64 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับตรงรอบสุดท้ายแล้วค่ะ รอบหลังแอดมิชชั่น (รอบที่ 3) โดยเปิดรับสมัครน้องๆ ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งเทียบเท่าด้วย เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559 ด้วยกัน ทั้งหมด 6 คณะ 7 สาขาวิชา 64 ที่นั่ง พร้อมทั้งโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 อีก 20 ที่นั่ง รวม 84 ที่นั่ง มาดูรายละเอียดกันเลย…

รับตรง! มศว เปิดรับสมัครรอบสุดท้าย 6 คณะ 64 ที่นั่ง

การรับสมัครทั้งสองโครงการ

1. เปิดรับสมัครวันที่ 1-20 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th
2. ค่าสมัคร 600 บาท/ครั้ง โดยมหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลครั้งหลังสุดที่มีการชำระเงินเป็นสำคัญ
3. ต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการเท่านั้น (สถานะการชำระเงินจะขึ้นภายใน 3 วันทำการ)
4. สามารถสมัครได้ทั้งสองโครงการ โดยหากผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเลือกว่าจะไปสัมภาษณ์โครงการรับตรงหรือโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากลฯ เนื่องจากวันและเวลาสอบตรงกันค่ะ

สามารถเข้าไปดาวน์โหลดระเบียบการของทั้งสองโครงการได้ที่ : http://seniorswu.in.th/2016/direct-afterad-59/

ซึ่งแต่ละคณะที่เปิดรับ มีรายเอียดดังนี้

รับตรง มศว หลัง admissions

1. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา) 10 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
– GAT
– 9 วิชาสามัญ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาคณิตศาสตร์ 1, วิชาฟิสิกส์, วิชาเคมี, วิชาชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้ เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
– ต้องไม่มีความผิดปกติทางการมองเห็น (ตาบอดสี)
– ต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 3 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
GAT
– PAT2
– 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
– ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ
– มีการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ หากผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์

3. คณะแพทยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
– มีผลคะแนนรวม 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะ ตามที่ กสพท. กำหนด ไม่ต่ำกว่า 62.0000
– มีผลคะแนน O-NET 5 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, สังคมศึกษาฯ ไม่ต่ำกว่า 60% หากเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จะต้องมีผลคะแนนการสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2558 ด้วย
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เฉพาะแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า และรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
– ไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยใดอยู่ และไม่ศึกษาเกิน 1 ปีการศึกษาในทุกสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยใดๆ อยู่ ยกเว้นว่าได้ลาออกจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2558
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาของรัฐ ตามโควตาพื้นที่หรือโครงการพิเศษในปีการศึกษา 2559
– มีการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ หากผ่านการคัดเลือกในรอบสอบสัมภาษณ์
เอกสารประกอบการสมัคร :
– ใบรายงานคะแนนสอบที่ออกโดย กสพท. พร้อมชื่อสกุล เลขที่บัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
– แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครรับตรง ที่มีตราประทับรับเงินแล้วจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
– หลักฐานแสดงการลาออกจากสถาบันที่ศึกษาก่อนวันสมัคร และใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (สำหรับผู้ที่เคยศึกษา)
** ส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นผ่านทาง FAX : 02-260-2652 ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา

4. คณะมนุษยศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ :
– สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร 10 คน
– สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) 7 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร
– GAT
– 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี)
– GAT ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 180 คะแนน
– PAT5 ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 150 คะแนน
– 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาไทย ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 70 คะแนน
– 9 วิชาสามัญ : วิชาสังคมศึกษา ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
– 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษอังกฤษ ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 50 คะแนน
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
– เฉพาะสาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ. 5 ปี) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.00

5. คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขาที่เปิดรับ : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ 8 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
– GAT ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
– PAT6 ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 90 คะแนน
– 9 วิชาสามัญ : วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้มากกว่าหรือเท่ากับ ≥ 20 คะแนน
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

6. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
– GAT
– PAT1
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบได้
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

——————————————————

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2

สาขาที่เปิดรับ : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 20 คน
คะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นคัดเลือก :
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ ผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE หรือ GCE หรือ GED
คุณสมบัติของผู้สมัครที่ควรทราบ :
– สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศ ในหลักสูตรสองภาษา (English Program) หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.30 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) หรือ มีผลการสอบ IGCSE หรือ GCSE ไม่น้อยกว่า 5 รายวิชา หรือ GCE ไม่ต่ำกว่า C หรือ “O” Level Pass หรือ มีผลการสอบ GED อย่างน้อย 410 คะแนนในแต่ละวิชา และได้คะแนนรวม 5 วิชาตั้งแต่ 2,250 คะแนน และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
– มีคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

น้องๆ สามารถเข้าไปอ่านระบเบียบการต่างๆ เพิ่มเติมและเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่ : http://seniorswu.in.th/2016/direct-afterad-59/

————————————————————

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :

>> ดูเลย! มหาลัยรัฐบาล เปิดรับตรง 30 โครงการ หลังแอดมิชชั่น 59

>> มหาลัยเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษาหลัง Admissions 59 รวมรายชื่อพร้อมกำหนดการ