ทุนการศึกษา นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี รับตรง

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมมอบทุนการศึกษา 50 ทุน

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมมอบทุนการศึกษา 50 ทุน

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทสอบตรงและสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มาแล้ว! รับตรงป.ตรี ปีการศึกษา 2560 พร้อมมีทุนการศึกษาให้อีกด้วย

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)

– สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AE)
– สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE)
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CE)
– สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE)
– สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (EE)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ต้องจบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สายช่าง)

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (BI)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สายช่าง)
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนการเรียนวิชาอุตสาหกรรม (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้)

3. คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)

– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (IM)
– สาขาวิชาการบัญชี (AC)
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น (BJ)
– สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)
– สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น (HR)
– สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (LM)
– สาขาวิชาการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (CM)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ** ยกเว้นสาขาวิชา IM และ AC (ต้องเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คำนวณ)
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา)
– จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา (สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้)

** หมายเหตุ : จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ถูกต้องชัดเจน หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่สถาบันฯ กำหนดไว้ สถาบันฯ จะตัดสิทธิ์การสมัครทันที และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

2. เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่มีความผิดปกติ ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

– โรคเรื้อน วัณโรค โรคปอด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคหัวใจ หรือติดยาเสพติด
– โรคเรื้อรังที่รักษาให้หายขาดไม่ได้
– เป็นผู้พิการ เช่น ทางการมองเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย และทางจิตหรือพฤติกรรม เป็นต้น

ทุนการศึกษา (กองทุนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 2.50 ขึ้นไป

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบการศึกษาแล้ว แต่ผู้รับทุนฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สถาบันฯ กำหนดตลอดระยะเวลาการรับทุน อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ : http://www.tni.ac.th/register/new/upload/files/sob%2Btun60.pdf

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครด้วยตนเองและสมัครผ่านทางไปรษณีย์ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ : http://www.tni.ac.th/e-admission/main/application_form.php?year=2560&type=11

ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ : ศูนย์รับสมัครนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 1771/1 ถนนพัฒนาการ แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

** หมายเหตุ **
– ผู้สมัครต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนเลขรหัสประจำตัวผู้สมัคร ไว้ทมุมบนด้านขวาของเอกสารทุกฉบับ (ผู้สมัครจะได้รับรหัสประจำตัวผู้สมัครเมื่อกรอกใบสมัครออนไลน์เรียบร้อยแล้ว) การสมัครจะไม่มีผลสมบูรณ์จนกว่าผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัคร พิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ : http://www.tni.ac.th/e-admission/main/payment/payment.search.php?year=2560
– หากสถาบันฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าการสมัครไม่สมบูรณ์หรือผู้สมัครขอยกเลิกการสมัคร สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 และจะทำการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

– วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
– วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 คณะบริหารธุรกิจ

สามารถเข้าไปพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบได้ที่เว็บไซต์ : http://www.tni.ac.th/e-admission/main/payment/payment.search.php?year=2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 และทำการสอบสมัภษณ์ วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ได้รับทุนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และรายวิชาปรับพื้นฐาน/วิชาเตรียมความพร้อมฯ (ยกเว้นผู้ได้รับทุนการศึกษา) วันศุกร์ที่ 13 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าไปดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ : http://www.tni.ac.th/register/new/main/ หรือ http://www.tni.ac.th/register/new/main/index.php?option=news&category=9&id=103

—————————————————

เว็บไซต์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : http://www.tni.ac.th/tni2016/main/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา :  02-763-2601-5
หรือที่เฟซบุ๊กแฟนพจ : ศูนย์รับสมัครนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น