คณะแพทยศาสตร์ นักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง

รับตรง 2 โครงการแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 2 โครงการแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2560

มาแล้วค่ะ โครงการรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 2 โครงการด้วยกัน คือ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน, โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี

กำหนดการคัดเลือก

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2559 – วันที่ 14 กันยายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ : http://web.sut.ac.th/ces/

– ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฏาคม 2559 – วันที่ 15 กันยายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสถานที่สอบ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

– สอบข้อเขียน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

– ตรวจสุขภาพร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต วันที่ 9 ธันวาคม 2559

– สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มกราคม 2560

– ประกาศรยชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวันที่ 19 มกราคม 2560

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน

จำนวนรับเข้าศึกษา

– รับนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 12 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน 2560 หรือเทียบเท่า

3. ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อน วันที่ 15 สิงหาคม 2559 และผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2559 (ผู้กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 เกินขั้นปีที่ 1 หมายความว่า ผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษา เกินกว่าชั้นปีที่ 1 ได้แก่ ผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าชั้นปีที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป แม้จะได้ลาพักหรือได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว

วิธีการคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือก ทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การสอบข้อเขียน

– วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%
– วิชาฟิสิกส์ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%
– วิชาเคมี คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%
– วิชาชีววิทยา คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%
– วิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นค่าน้ำหนัก 20%

2. ตรวจร่างกาย และทดสอบสุขภาพจิต

3. สอบสัมภาษณ์

ดูขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://web.sut.ac.th/ces/รับสมัครนักศึกษาหลักสู-5/

—————————————————-

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

จำนวนรับเข้าศึกษา

– โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) จำนวน 50  คน

– โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวน 30  คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 (เป็นนักเรียนจากจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์)

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษา กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 3.00

4. ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระ (GPA) 4 ภาคการศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ภาษาไทย แต่ละกลุ่มสาระ ไม่ต่ำกว่า 2.75

5. เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่ายที่ 2 ณ ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD)

1. ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดที่สมัคร ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อเนื่องกันนับถึงวันรับสมัคร ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

2. ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธิ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร ศรีสะเกษ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุุบลราชธานี  อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)

1. ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือรวมกันในกลุ่ม 4 จังหวัด โดยระยะเวลาการศึกษาต่อเนี่ื่องกัน

2. ผู้สมัคร และ บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดที่สมัคร ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ยกเว้นอำเภอเมือง) ต่อเนื่องกันนับถึงวันรับสมัคร ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน

*** กรณีจังหวัดนครราชสีมา ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 18 อำเภอ คือ ขามทะเลสอ ขามสะแกแสง ครบุรี จักราช เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย ด่านขุนทด เทพารักษ์ โนนไทย ปักธงชัย ปากช่อง พระทองคำ วังน้ำเขียว สีคิ้ว เสิงสาง สูงเนิน หนองบุญมาก ห้วยแถลง

ดูขั้นตอนการสมัครและรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : http://web.sut.ac.th/ces/รับสมัครนักศึกษาหลักสู-2/

—————————————————-

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา : ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ได้ที่  

เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975 หรือ 044-223-957

เกี่ยวกับวิธีการสมัคร : ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้ : ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

—————————————————-

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง >> รับตรง 60 ประเภทโควตาวิชาเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com