ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย รับตรง เรียนต่อต่างประเทศ แพทยศาสตร์

รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Home / ข่าวการศึกษา / รับตรง 60 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาผ่านโครงการรับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ประจำปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ศึกษาระหว่างประเทศ มศว กับ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

จำนวนที่รับ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 20 คน เรียนทั้งหมด 6 ปีด้วยกัน

สถานที่เรียน

ชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

กำหนดการคัดเลือก

รับตรง 60

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. มีความประพฤติที่ดี ไม่เคยให้ถูกออกจากสถาบันการศึกษา

3. สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2543)

4. ไม่เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 10 ธันวาคม 2559)

5. สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจําแนกรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

1.2 ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 2 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

2.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2.2 ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ํากว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

2.3 หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่)

2.4 ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทําเรื่องการจบการศึกษาก่อนกําหนด (early graduation) ได้ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ฉบับจริงที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

กลุ่มที่ 3 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

3.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 (เทียบเท่าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4 หรือเทียบเท่า (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

3.2 ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

3.3 ใบเทียบวุฒิการศึกษา (ฉบับจริง) ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

เกณฑ์ที่ใช้การคัดเลือก

1. สอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ข้อสอบมี 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

2. สอบความถนัดทางการเรียน

3. ตรวจร่างกาย สอบทัศนคติทางการแพทย์

4. สอบสัมภาษณ์

ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทั้งหมดได้ที่ : http://admission.swu.ac.th/home.php

———————–

กระทู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง >> รวมรับตรง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560

ภาพประกอบ เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com