ทุนการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัย เรียนต่อต่างประเทศ

ทุนเรียนฟรี! ปริญญาโท-เอก จาก Ton Duc Thang University

Home / ข่าวการศึกษา / ทุนเรียนฟรี! ปริญญาโท-เอก จาก Ton Duc Thang University

อีกหนึ่งทุนการศึกษาที่เราอาจจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้กัน จากมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ประเทศเวียดนาม ซึ่งได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนในเกณฑ์ดี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang โดยเป็นทุนแบบเต็มจำนวน (คลอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก) ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดเอาไว้

เวียดนาม มอบทุนเรียนฟรี (แบบเต็มจำนวน) ปริญญาโท-เอก

เวียดนาม มอบทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ตามสาขาที่ต้องการสมัครและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน จำนวน 1 ชุด

2. สำเนาประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด

3. ใบรับรองแพทย์ ระบุปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด จำนวน 1 ชุด

4. สำเนาประกาศนียบัตรรับรองความชำนาญการใช้ภาษาเวียดนาม (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

5. สำเนาหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน จำนวน 1 ชุด

6. โครงร่างงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก)/แผนการฝึกปฏิบัติ (สำหรับผู้สมัครที่ต้องมีการฝึกงาน) จำนวน 1 ชุด

7. จดหมายรับรองของนักวิจัย/อาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ผู้สมัครต้องทำงานวิจัย (สำหรับผู้สมัครปริญญาเอก) จำนวน 2 ฉบับ

8. สำเนาเอกสารหรือประกาศนียบัตรผลงานหรือความสำเร็จด้านงานวิจัยที่ผ่านมาของผู้สมัคร (ถ้ามี)

9. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 1 ชุด

10. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซม. จำนวน 1 รูป

** ทั้งนี้ หากเอกสารเป็นภาษาไทย ต้องแปลภาษาอังกฤษและรับรองสำเนาโดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศทุกฉบับ

เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาโท

1. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนาม และมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
– เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในเดือนธันวาคม 2559

2. ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
– เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559

เงื่อนไขการสมัครระดับปริญญาเอก

1. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาเวียดนาม จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 4 ปี แบ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม 1 ปี และศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ปี โดยผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเวียดนามและมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาเวียดนามในระดับ “B” ขึ้นไป สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนาม

– หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
– เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559

สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาเวียดนาม มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจะมีการสอบวัดความรู้ซึ่งผลคะแนนที่ได้ มีผลต่อคณะ/สาขา ที่จะได้รับทุนการศึกษาต่อในปีแรก

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
– เปิดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาเวียดนามในเดือนธันวาคม 2559

2. ทุนประเภทจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ทุน มีระยะเวลาเรียน 3-4 ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกศึกษา โดยผู้ที่สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

– หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
– เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกในเดือนธันวาคม 2559

ขั้นตอนการสมัคร

1. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนมหาวิทยาลัย Ton Duc Thang ได้ที่เว็บไซต์ : http://www.bic.moe.go.th/

2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมส่งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้นมาด้วย (ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับตราเรียบร้อยแล้ว) ไปยัง trantrongdao@tdt.edu.vn ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

Dr. Tran Trong Dao, Director of International Cooperation, Research and
Training Institute (INCRETI)
E-mail : trantrongdao@tdt.edu.vn
Mobile: +84 8 377 55 045

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Ton Duc Thang : http://english.tdt.edu.vn/

——————————————————

ที่มาจากเว็บไซต์ : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ