นักเรียน ภาษาอังกฤษ

สพฐ. ประกาศเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ

Home / ข่าวการศึกษา / สพฐ. ประกาศเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศ ศธ. เรื่องการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เพิ่มเวลาเรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษจาก 40 ชั่วโมงต่อปี เป็น 200 ชั่วโมงต่อปี หรือ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังนี้

ศธ. เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัด สพฐ.

ศธ.เพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดสพฐ.

พบว่า ยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่ยังไม่มีความพร้อม ซึ่งโรงเรียนเหล่านนั้นยังไม่ต้องรีบดำเนินการตารางเรียนใหม่ก็ได้ โดยทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ youtube และค้นหาคำว่า “Obectv” และ “ENG 24” ขณะเดียวกัน สพฐ. จะจัดทำสื่อการเรียนการสอนลง VCD จำนวน 30,000 ชุด แจกจ่ายไปยังโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดสื่อการสอนด้วย

ซึ่งแนวปฎิบัติของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ใช้สื่อการเรียนการสอนจากโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ ดีแอลทีวี มีจำนวน 15,396 แห่ง ให้เริ่มจัดการเรียนการสอนตามประกาศดังกล่าวในภาคเรียนที่ 1/2560 ส่วนในภาคเรียนที่ 2/2559 นี้ สพฐ. ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับโรงเรียนวังไกลกังวลที่เป็นแม่ข่าย โดยนำครูแกนนำภาษาอังกฤษไปประจำอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทางดังกล่าว

ส่วนข้อกังวลว่า การเพิ่มชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ อาจส่งผลกระทบไปยังวิชาอื่นๆ ทำให้คุณภาพผู้เรียนด้านการสร้างคนดีและทักษะชีวิตลดลงนั้น ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะว่า สพฐ. มีการบริหารจัดการเวลาเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา จะเน้นการเรียนการสอน เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมและสามารถบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆ อีกทั้งโรงเรียนยังสามารถสร้างคนดีและทักษะชีวิตจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ได้อยู่แล้ว ส่วนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นวิชาหลักที่ต้องเน้นการเรียนการสอนเนื้อหาอย่างเข้มข้น

——————————

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/education/535109