kmutnb มหาวิทยาลัย รับตรง

โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ. ประจำปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ. ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ผ่านโครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ. ปีการศึกษา 2560

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT มจพ. ปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • กำลังศึกษาอยู่ใน ม.6 หรือสำเร็จการศึกษาในชั้น ม.6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำในการสมัคร

กำหนดการคัดเลือก

กำหนดการคัดเลือก

คณะที่เปิดที่รับ/จำนวนที่รับ มีดังนี้

1. จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพฯ

 • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 11 สาขา โครงการปกติรวม 165 คน โครงการสมมทบพิเศษรวม  95 คน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 สาขา โครงการปกติรวม 10 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 1 สาขา โครงการปกติรวม 10 คน

วิทยาลัยนานาชาติ

2. จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติรวม 180 คน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตปราจีนบุรี)

 • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 4 สาขา โครงการปกติรวม 140 คน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

 • คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติรวม 180 คน

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ

3. จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง

 • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 2 สาขา โครงการปกติรวม 80 คน

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • คณะบริหารธุรกิจ (วิทยาเขตระยอง) จำนวน 3 สาขา โครงการปกติ รวม 160 คน

คณะบริหารธุรกิจ

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก

 • โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจากวันสอบ) ดังนี้
 • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2558 เดือนมีนาคม 2558
 • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2558
 • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 เดือนมีนาคม 2559
 • ผลคะแนนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2559

*** หมายเหตุ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะยึดผลคะแนนและความถูกต้องของผลคะแนนสอบของผู้สมัครจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ในการประมวลผลการคัดเลือก โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาในการคัดเลือก

ข้อควรรู้ก่อนสมัคร

 • น้องๆ สามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 4 อันดับ คือ สาขาวิชาในโครงการปกติ ไม่เกิน 2 อันดับ และสาขาวิชาในโครงการสมทบพิเศษ ไม่เกิน 2 อันดับ โดยจะเลือกสมัครสาขาวิชาในโครงการใดก่อนก็ได้
 • ค่าสมัครสอบ เริ่มต้นสำหรับการเลือกสาขาวิชาอันดับ 1 เป็นเงิน 400 บาท และอันดับถัดไปสาขาวิชาละ 100 บาท โดยมีค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้สมัครจะชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านทางธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา โดยนำในแจ้งการชำระเงินไปยื่นที่ธนาคารและให้ตรวจสอบกำหนดวันที่ชำระเงินด้วย หากเลยกำหนดวันจะไม่สามารถชำระเงินค่าสมัครสอบได้

น้องๆ สามาถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.admission.kmutnb.ac.th/proceeding.html