CAMPUS BATTLE issue45 คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะนอกสายตา แต่ศึกษาเกี่ยวกับสายตาโดยตรง

Home / ข่าวการศึกษา / คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะนอกสายตา แต่ศึกษาเกี่ยวกับสายตาโดยตรง

Faculty of Optometry : คณะนอกสายตา ที่คนไม่ค่อยรู้จัก แต่เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับสายตาโดยตรง อย่างคณะทัศนมาตรศาสตร์ ที่ตอนนี้มีเพียง 3 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเท่านั้น มาทำความรู้จักคณะที่เรานำมาฝากนี้ไปพร้อมๆ กัน จะน่าสนใจ น่าเรียนยังไงบ้าง มาดูกันเลย..

คณะทัศนมาตรศาสตร์ คือคณะอะไร?

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY VS RUNGSIT UNIVERSITY

ม.รามคำแหง

ประวัติคณะ

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2541 และในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ได้เปิดสอนมาแล้วกว่า 10 ปี มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นนักทัศนมาตรศาสตร์ไปรับใช้สังคมแล้ว กว่า 50 คน มีลักษณะการเรียนการสอนที่เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในระดับประเทศ ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นตัวอย่างของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ให้กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการผลิตนักทัศนมาตรศาสตร์ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 จึงมีมติอนุมัติให้แยกหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ออกจากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ และให้จัดตั้งเป็น “คณะทัศนมาตรศาสตร์”

การเรียน การสอน จุดเด่น

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่ให้ความสำคัญด้านการแพทย์ด้านสายตาและสุขภาพตา โดยเน้นการดูแล แก้ไข และป้องกันสุขภาพของระบบการมองเห็น ซึ่งรวมตั้งแต่สุขภาพของลูกตาไปจนถึงอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และระบบประสาท ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการเห็น เป็นหลักสูตร 6 ปี และมีการผลิตบุคลากรสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ในระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา และอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ส่งผู้เชียวชาญด้านทัศนมาตรศาสตร์ ระดับโลกมาสอนนักศึกษา และผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต Doctor of Optometry มีสิทธิในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า “นักทัศนมาตรวิชาชีพ”

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีห้องปฏิบัติการรองรับสำหรับนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งคลินิกศูนย์แว่นสายตาเพื่อบริการประชาชนทั่วไป ห้องเรียนมีชุดเครื่องฝนแว่นแบบใช้ Block หรือ Pattern, เครื่องวัดกำลังเลนส์แบบ Auto และ Manual, ระบบปฏิบัติการสำหรับกล้อง Biomicroscope แบบแสดงภาพเป็น Digital, ชุดเครื่อง Auto-Refractor แบบ Full-Auto, แก้ไขระบบน้ำสำหรับเครื่องฝนเลนส์สายตาแบบ Full-Automatics, ปรับระบบเครื่องตรวจลานสายตาและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบถ่ายภาพจอประสาทตาด้วย SLO และ Super Field Fundus Scanner, เครื่องวัดความดันลูกตาระบบ Computer เรียกได้ว่าห้องเรียนมีอุปกรณ์ครบครันจริงๆ

เครดิต FB : คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ม.รังสิต

ประวัติคณะ คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ในประเทศไทยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ. 2549 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหลักสูตร 6 ปี และมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น เช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด ต่อมามหาวิทยาลัยรังสิตได้ปรับหลักสูตรเป็น 6 ปี เพื่อมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพ ทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต (Doctor of Optometry, O.D.) เช่นเดียวกับหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ที่เป็นสากล มีหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการให้บริการทัศนมาตรศาสตร์ที่เป็นสากลในปัจจุบัน มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ ของกองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข

การเรียน การสอน จุดเด่น

หลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถทางวิชาการระดับมาตรฐานสากล สามารถประกอบวิชาชีพทัศนมาตรในการตรวจวินิจฉัย รักษาแก้ไข และฟื้นฟูความผิดปกติของสายตา โดยการใช้แว่นตาหรือเลนส์สัมผัส รวมทั้งการฝึกบริหารกล้ามเนื้อตา และสามารถป้องกันการสูญเสียสายตาจากสาเหตุสายตาผิดปกติ นอกจากนี้ยังฝึกสอนให้บัณฑิตสามารถคิด และวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน ตามระบบจนสามารถแก้ไขปัญหา และมีความเป็นผู้นำที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่ผู้ร่วมงานทุกระดับ ประการสุดท้าย คือ บัณฑิตทัศนมาตรศาสตร์จะต้องเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ สามารถสืบค้น ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีแผนปัจจุบัน มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการวิจัย และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบวิชาชีพทัศนมาตร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้ที่จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สายตา ศึกษาต่อ หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีจะได้รับปริญญา Doctor of Optometry ของ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายศึกษา 6 ปี ได้รับปริญญา Doctor of Optometry ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทางคณะได้มีความพยายามในการปรับปรุงการเรียนการสอนในคณะอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยเพิ่ม Refraction Unit Subspecialty Optometry Clinic ได้แก่ คลินิกสายตาเลือนราง คลินิก Contact Lens คลินิก Sport Vision มีการประชุมวิชาการเพื่อบริการแก่ ศิษย์เก่าทัศนมาตร และผู้ประกอบวิชาชีพด้านสายตา

คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะนอกสายตา แต่ศึกษาเกี่ยวกับสายตาโดยตรง

เครดิต : www.rsu.ac.th/optometry

และอีกที่สถาบันหนึ่งที่เปิดสอนนั้นคือ

ชาว Campus Star หลายๆ คนก็ยังคงงงๆ กันอยู่เหมือนกันว่ามีคณะนี้ด้วย? แต่ก็ให้ความสนใจกันมาไม่น้อยเหมือนกัน หวังว่าในอนาคตเราจะมีนักศึกษาที่จบมาเป็น นักทัศนมาตรวิชาชีพ เพื่อชดเชยความต้องการของตลาดด้านวิชาชีพนี้กันอีกเยอะๆ นะ

นิตยสารแคมปัสสตาร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ฉบับ 45