ปริญญาเอก ปริญญาโท รับสมัครนักศึกษา

ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก ประกาศงดรับนักศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

Home / ข่าวการศึกษา / ม.บูรพา-มทร.ตะวันออก ประกาศงดรับนักศึกษา ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2560

สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ล่าสุดได้ประกาศออกมาแล้วว่า ในปีการศึกษา 2560 จะทำการงดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องด้วยจากการตรวจสอบคุณภาพของการจัดการศึกษา ที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด นักศึกษาไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ แต่มีชื่อจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

มบ. และมทร.ตะวันออก งดรับ ป.โท-เอก 60

นายอานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) และปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (มทร.ตะวันออก) เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้าของการตรวจสอบคุณของการจัดการศึกษา ในส่วนของ ม.บูรพา พบข้อร้องเรียนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยนักศึกษาไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ แต่กลับมีชื่อจบในปีการศึกษา 2559

มบ. และ มทร.ตะวันออก งดรับ ป.โท-เอก 60

จึงมีมติให้ทำการตรวจสอบผู้ที่รายชื่อสำเร็จการศึกษาในระดับ ป.โท และเอก ปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด พร้อมทั้งให้ทำการตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษาย้อนหลังกลับไป 5 ปีด้วย จึงได้ประกาศงดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์
  2. หลักสูตรปรัชญาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

เพราะว่าการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรไม่ครบตามเกณฑ์ ส่งผลทำให้การจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

โดยทางมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แจ้งเพิ่มเติมอีกว่า ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก มีนักศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 1,200 คน ในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สำเร็จการศึกษา หากพบว่าใครยังไม่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ จะทำการถอนชื่อออกจากการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ถ้าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั้น จะต้องจัดทำเล่ทวิทยานิพนธ์ ให้เรียบร้อยและส่งตามกำหนดที่เอาไว้ด้วย

ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายอารมณ์ ตัตตะวะศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ตะวันออก กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีมติในการงดรับนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ใน 2 สาขาด้วยกัน ได้แก่

  1. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง
  2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

เนื่องจากมีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และจะทำการเร่งปรับปรุงจำนวนอาจารย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนนักศึกษาที่เรียนอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 60 คน จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด โดยสามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษา นอกจากนี้ยังทำการตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอยในทุกหลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร และปริญญาโท 4 หลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของ มทร.ตะวันออก เป็นไปอย่างมีคุณภาพ

จากการทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาของ มทร.ตะวันออก 4 เดือนที่ผ่านมา พบว่า การจัดการเรียนการสอนของ มทร.ตะวันออก ไม่ค่อยพบปัญหาเรื่องคุณภาพของหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและโท แต่จะมีปัญหาเรื่องจำนวนบุคลากรมากกว่า รวมถึงยังต้องพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กำหนดเอาไว้อีกด้วย