คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ อาเซียน

เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ

Home / ข่าวการศึกษา / เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วิศวะ มข.เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ

ในปีการศึกษา 2560 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การทำงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้

ม.ขอนแก่น เปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรเพื่อทำให้เกิดการเรียนการสอนที่จะผลิตวิศวกร ที่มีทั้งคุณภาพความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนความพร้อมด้านภาษาอังกฤษที่ทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิชาชีพวิศวกรเป็น 1 ใน 7 ของวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเอเชียมีความต้องการอาชีพทางด้านวิศวกรรมในทุกสาขา สอดคล้องกับความต้องการในไทยที่ต้องการแรงงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ ทำให้งานด้านอาชีพวิศวกรกว้างขึ้น

4 หลักสูตรนานาชาติ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่

  1. หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรนี้รองรับเรื่องของการวางแผนการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิต
  2. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี
  3. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G และ 5G เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารแบบรอดแบนด์
  4. หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล อยู่ในขั้นตอนรอทางสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเดือนมิถุนายนนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับสายงานตามโลก
    ที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ในปัจจุบัน

เน้นภาษาอังกฤษ

หลักสูตรจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมสู่สายงานวิศวกรรมสื่อดิจิตอล เช่น การประมวณผลสื่อดิจิตอล ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์ การออกแบบเกมส์ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก โมเดล และแอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นต้น

สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองพิจารณาสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.หลักสูตรนานาชาติ ด้วยระบบรับตรง เปิดรับสมัครวันที่ 1-23 มิถุนายน ดูรายละเอียดได้ที่ www.en.kku.ac.th และ https://www.facebook.com/EngineeringKKU โทร 0-4336-2145-6 ต่อ 712

ที่มา นสพ.มติชน ออนไลน์