กสพท รับตรง รับสมัครนักศึกษาใหม่ เคลียริงเฮาส์

กสพท ปรับการรับสมัคร นศ.ใหม่ เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน) 2561

Home / ข่าวการศึกษา / กสพท ปรับการรับสมัคร นศ.ใหม่ เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน) 2561

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้พิจารณาปรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งรอบของการรับสมัครมีทั้งสิ้น 5 รอบ ซึ่งกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้เข้าร่วมระบบเคลียริงเฮาส์ โดยรับในรอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ กสพท 2561

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

หลักสูตรที่เปิดรับและจำนวนที่รับ

เกณฑ์การคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัคร กสพท

  • ทั้ง 4 หลักสูตร หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกเดียวกัน
  • ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 (สทศ. จัดสอบในวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ (ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ 1 และวิชาคณิตศาสตร์ 2) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่สามารถใช้ วิชาคณิตศาสตร์ 2 แทนได้
  • ผู้ที่จะสมัคร กสพท ปีการศึกษา 2561 จะต้องใช้คะแนนวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2561 (กสพท จัดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2561)
  • เกณฑ์คะแนน O-NET ขั้นต่ำ 60% หมายถึง เฉพาะนักเรียนที่เข้าสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สทศ. จัดสอบในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561) จะต้องทำคะแนนรวม O-NET 5 วิชา (ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา) ได้ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน จาก 500 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กสพท จะไม่นำเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% มาใช้กับผู้สมัครที่เคยผ่านการสอบ O-NET ม.6 ในปีการศึกษาอื่นๆ หรือเด็กซิ่ว

การจัดอันดับในการสมัคร

น้องๆ สามารถเลือกอันดับย่อยใน รหัส กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ตามความต้องการ ไม่เกิน 4 อันดับ คณะ/สาขา โดยจะเลือกสมัครหลักสูตรเดียวกันทั้ง 4 อันดับก็ได้ เช่น เลือกสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้ง 4 อันดับ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คละกันได้ตามที่น้องๆ ต้องการเลย

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : www9.si.mahidol.ac.th/pdf/cotmes61_pre_25600606.pdf

เว็บไซต์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) : www9.si.mahidol.ac.th