บางมด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครโครงการ Tour KMUTT  ปี 2561

อยากเรียน ‘บางมด’ สมัครด่วน!! โครงการ ‘Tour KMUTT’ ปี 2561

Home / ข่าวการศึกษา / อยากเรียน ‘บางมด’ สมัครด่วน!! โครงการ ‘Tour KMUTT’ ปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่รู้จักของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลายคนสนใจเข้าศึกษาต่อสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา (Admissions and Recruitment Office) จึงจัดโครงการ Tour KMUTT ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป

เปิดรับสมัคร โครงการ Tour KMUTT  ปี 2561

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์แนะแนวและนักเรียนได้ทราบถึงศักยภาพและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยฯ

2. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยฯ ให้กับอาจารย์แนะแนวและนักเรียนที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มาเข้าร่วมโครงการ Tour KMUTT

ลักษณะโครงการ

-ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร 5 คณะ 1 สถาบัน และ 1 โครงการร่วมบริหาร หลักสูตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม และโครงการร่วมบริหาร หลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

-แนะนำแนวทางการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร คณะ สาขาวิชาที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ

-จัดกิจกรรมเยี่ยมชมคณะต่างๆ ที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรม : วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.00 – 16.30 น.

คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ : นักเรียน ม.ปลาย/ปวช. ที่สนใจศึกษาต่อที่มจธ. และคุณครูแนะแนว

คณะ/จำนวนที่เปิดรับ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ 150 คน

-คณะวิทยาศาสตร์ 180 คน

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 100 คน

-คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 120 คน

-สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 50 คน

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ 100 คน

-โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย 240 คน