TCAS กสพท ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงร่วมกัน สัดส่วนการคิดคะแนน

เรื่องน่ารู้!! สัดส่วนการคิดคะแนนสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / เรื่องน่ารู้!! สัดส่วนการคิดคะแนนสอบ กสพท ปีการศึกษา 2561

เตรียมตัวพร้อมกันหรือยัง!! สำหรับน้องๆ ที่ต้องการสมัครสอบในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) เพราะเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2560 และนี่คือสัดส่วนในการคิดคะแนนสอบ ของ กสพท ที่น้องๆ ควรรู้เอาไว้ จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดตามมาทีหลังได้

สัดส่วนการคิดคะแนนสอบ กสพท 2561

สัดส่วนในการคิดคะแนนสอบ ของ กสพท

1. วิชาเฉพาะ 30%

1.1. การสอบศักยภาพการเรียนรู้ ได้แก่

  • ความสามารถในการจับใจความ
  • คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
  • เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผล
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

1.2 การประเมินแนวคิดทางจริยธรรม

** หมายเหตุ ใช้คะแนนที่สอบ ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 เท่านั้น 

2. วิชาสามัญ 70%

  • วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%
  • คณิตศาสตร์ 20 %
  • ภาษาอังกฤษ 20 %
  • ภาษาไทย 10 %
  • สังคมศึกษา 10 %

โดยที่น้องๆ จะต้องทำการสอบได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละกลุ่มสาระวิชา 

3. O-NET

ไม่ได้นำมาเป็นสัดส่วนการคิดคะแนน แต่ต้องนำคะแนนรวมกันทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 60 %

ถ้าหากน้องๆ มีการสอบมากกว่า 5 กลุ่มสาระวิชา จะคิดเพียง 2 กลุ่มสาระวิชาเท่านั้น และสำหรับผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2560 รวมถึงผู้สมัครที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จะต้องทำการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 และคะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 อีกด้วย 

บทความที่เกี่ยวข้อง