กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยปิดกิจการ

กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ ปิดกิจการ ม.เอเชียน & วิทยาลัยศรีโสภณ

Home / ข่าวการศึกษา / กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติ ปิดกิจการ ม.เอเชียน & วิทยาลัยศรีโสภณ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา (www.mratchakitcha.soc.go.th) ได้ทำการเผยแพร่คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1433/2560 เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน และ 1435/2560 ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ม.เอเชียน & วิทยาลัยศรีโสภณ ขอเลิกกิจการ

มหาวิทยาลัยเอเชียน

สำหรับ มหาวิทยาลัยเอเชียน (Asian University – Asian U) หรือเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian University of Science and Technology – Asian UST) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ โดยคณาจารย์ไทยและต่างชาติวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากประเทศอังกฤษ แคนาดา เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2536 ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี โดยการลงนามในเอกสารความร่วมมือระหว่างลอร์ด โรนัลด์ ออกซเบิร์ก อธิการบดีแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ อิมพีเรียล มหาวิทยาลัยได้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2541 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบันได้ขอแจ้งความประสงค์การเลิกกิจการ และมีคำสั่งเลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเอเชียน

คำสั่กเลิกกิจการ มหาวิทยาลัยเอเชียน

โดยทาง เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1433/2560 เรื่อง ให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน พร้อมทั้งระบุว่า ด้วยผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเอเชียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 3/2540 ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยความเห็นชอบของสถามหาวิทยาลัยเอเชียน ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเลิกดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่า กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเอเชียน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงชื่อ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัยศรีโสภณ

สำหรับ วิทยาลัยศรีโสภณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ก่อตั้งโดย นายเกษม โสภณ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสุจารี โสภณ ที่ได้เล็งเห็นความจำเป็นทางการศึกษาและความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนของชาติ ในเขตภูมิภาคนี้ โดยวิทยาลัยได้ทำการสอนในระดับปริญญาตรี และได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจยื่นฟ้องวิทยาลัยศรีโสภณ จากกรณีที่คุณวุฒิปริญญาไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จนทำให้อธิการบดีต้องลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบ ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยศรีโสภณ ได้ถวายที่ดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยศรีโสภณ ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาลัยศรีโสภณ

คำสั่กเลิกกิจการ วิทยาลัยศรีโสภณ

โดยทาง เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ทำการเผยแพร่ประกาศคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สกอ 1435/2560 ให้เลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ  พร้อมทั้งระบุว่าด้วยผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยศรีโสภณ ตามใบอนุญาตเลขที่ 2/2527 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 โดยความเห็นชอบของสภาวิทยาลัยศรีโสภณ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเลิกดำเนินกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้คำแนะนำรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้ยกเลิกกิจการวิทยาลัยศรีโสภณ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 ลงชื่อ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลจาก : www.mratchakitcha.soc.go.th
ภาพจาก Facebook : Asian University