BASIS โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาติเบซิส

โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) จากอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในไทย ปี 2562

Home / ข่าวการศึกษา / โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) จากอเมริกา เตรียมเปิดหลักสูตรครั้งแรก ในไทย ปี 2562

สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) จากสหรัฐอเมริกา เตรียมพร้อมเปิดแคมปัสใหม่ในประเทศไทยเป็นลำดับที่ 5 เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบการศึกษาที่เกิดขึ้นทั่วโลก .. BASIS International School Bangkok มีกำหนดเปิดใน เดือนกันยายน พ.ศ.2562 บนพื้นที่บริเวณถนนพระราม 2 โดยเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จ ของโรงเรียนในระบบ BASIS จากสหรัฐอเมริกา ที่ขยายตัวเติบโตคู่กับวงการการศึกษากว่า 2 ทศวรรษ และบ่มเพาะนักเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสร้างผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับต้นๆ ของระบบการศึกษานานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS)

ด้วยโครงสร้างระบบการศึกษาในหลักสูตร BASIS ที่มีความพิเศษเฉพาะตน ด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ทดสอบแล้วว่าได้ผลจริง มุ่งสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ และทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้ โรงเรียนเครือข่ายในหลักสูตรของ BASIS วางเป้าหมายในการสร้างรูปแบบ และระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานอันจะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระดับการศึกษาสากล

หลักสูตรของ BASIS มีการคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความชำนาญตามสาขาวิชาเฉพาะทาง รวมทั้งนักบริหารการศึกษาที่มีความสนใจ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นในการผลักดัน ให้รูปแบบการศึกษาที่ดีเหล่านี้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้จริง

Connection Building

โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS) - Connection Building

มุ่งสร้างสรรค์การเรียนรู้ที่เหมาะกับแต่ละช่วงวัย

โรงเรียนนานาชาติ BASIS มุ่งมั่นสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการศึกษาเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเหมาะกับแต่ละช่วงวัย อีกทั้งมุ่งเน้นแนวทางการศึกษาตาม หลัก 4 ศาสตร์ 4 วิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ผนวกกับวิชาศิลปศาสตร์ขั้นสูง ในหลากหลายสาขา นักเรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งนักคิด ศาสตร์แห่งดนตรี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา

โดยองค์ความรู้เหล่านี้จะถูกผูกโยงกัน เพื่อเติมต่อเป้าหมายแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในตัวผู้เรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น จะประกอบไปด้วยกิจกรรมทั้งใน และ นอกห้องเรียน เพื่อเสริมทักษะ และเพื่อทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน

การศึกษาที่ดีที่ตอบรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างสมวัยไม่เร่งรัด

ระบบการศึกษาในประเทศไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลง และมีการวางเป้าหมายในการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้า ความต้องการระบบการศึกษาที่ดี ที่ตอบรับพัฒนาการของเด็กๆ อย่างสมวัยไม่เร่งรัด ทำให้ระบบการเรียนการสอนในแบบของ BASIS ซึ่งประสบความสำเร็จในทุกที่ ที่มีการเปิดการเรียนการสอนอย่างมาก ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน ซึ่งเปิดตัวโรงเรียนนาชาติ BASIS ไปในปี พ.ศ.2558 ตามมาด้วยเมือง กว่างโจว ในประเทศจีนที่เปิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านการศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนนานาชาติเบซิส

“ในโลกยุคดิจิทัล การเสาะหาครูอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารได้หลายภาษา และมีความใส่ใจต่ออนาคตของนักเรียน มีความสำคัญอย่างมาก เพราะครูเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสนใจใฝ่รู้ของเด็ก และครูที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ยังจะช่วยวางรากฐานการเป็นนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ ให้กับเด็กๆ ได้” แคโรไลน์ แมคกาวีย์ ซีอีโอจากสถาบัน BASIS อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้วางรากฐานโรงเรียนนานาชาติ BASIS แห่งใหม่ ใน กรุงเทพมหานคร กล่าว และบอกว่า

“นี่คือเป้าหมายของการสร้าง BASIS International School Bangkok การที่เด็กๆ ได้อยู่ในที่ๆ เหมาะกับตัวเขาจะเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

Kindergarten Building

Kindergarten Building

หลักสูตรนานาชาติของ BASIS

หลักสูตรนานาชาติของ BASIS รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ว่าเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างศักยภาพของเด็กๆ ไปสู่ความสำเร็จ ภายใต้แนวทางที่ว่า เด็กทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ ด้วยการสร้างและเพิ่มความสามารถของนักเรียนไปตามวัย

และการเสริมสร้างความรู้สึกเชิงบวก ที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ การสร้างแรงกำลังใจ ไปสู่ทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในขณะเดียวกัน ครูอาจารย์นั้นจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีจิตวิทยา และมีทักษะการสื่อสารและการสอนเป็นอย่างดี โดยจะไม่ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปในแบบการท่องจำ

เจ้าหน้าที่ทุกคนที่โรงเรียน BASIS ทำงานด้วยหัวใจ และมีความชื่นชมยินดีในทุกความสำเร็จของนักเรียนที่นี่ พวกเขารู้และเข้าใจดีว่าผู้ปกครอง ต่างคาดหวังสังคมที่ดีมีคุณภาพ ที่จะหล่อหลอมคุณลักษณะที่ดีในตัวบุตรหลาน และยังจุดประกายความเก่งและฉลาดให้กับเด็กๆ ได้

จากการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กๆ มีวิธีคิด “นอกกรอบ” ผู้ปกครองปรารถนาจะเห็นการเติบโตทั้งทางร่างกาย และอารมณ์ที่มีคุณภาพ มีการปฏิสัมพันธ์ และมีการบ่มเพาะวิถีการทำงานร่วมกัน และการวางเป้าหมายให้กับชีวิต

BASIS International School Bangkok เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงเกรด 12 โดยในปีการศึกษาแรกจะเปิดการเรียนการสอนจนถึงชั้นเกรด 5 และจะเพิ่มชั้นเรียนขึ้นอีกอย่างน้อย 1 ช่วงชั้นต่อปี

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนนานาชาติเบซิส

Kindergarten : Classroom

Kindergarten : Classroom

Sport Building

Sport Building โรงเรียนนานาชาติเบซิส (BASIS)

Indoors Swimming Pool

Indoors Swimming Pool

Connection Building : Work Shop

Connection Building : Work Shop

Admin Building : Balck Box

Admin Building : Balck Box

Connection Building : Connection Classroom

Connection Building : Connection Classroom โรงเรียนนานาชาติเบซิส

ความเป็นมา หลักสูตร BASIS

BASIS International School Bangkok

ปี พ.ศ.2541 หลักสูตรการเรียนการสอนของ BASIS ก่อกำเนิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร.ไมเคิล บล็อค และ ออลก้า บล็อค เมื่อทั้งสองเห็นว่า นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่มาจากต่างประเทศมีความพร้อม และมีการเตรียมตัวเพื่อรับกับความท้าทายในด้านต่างๆ ได้ดีกว่านักศึกษาจากเสหรัฐอเมริกา

กล่าวคือ นักศึกษาจากต่างประเทศเป็น “นักเรียนที่ดี” และเมื่อเจาะลึกลงไป พวกเขาพบว่า ระดับความคาดหวังที่ระบบการศึกษาในสหรัฐฯ มีต่อผู้เรียนซึ่งต่ำกว่าความคาดหวัง ต่อนักเรียนในประเทศอื่นๆ นั้น ทำให้เนื้อหา และหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียนอเมริกันไม่เข้มข้น นั่นคือจุดเริ่มต้นของการกำเนิดโรงเรียนใหม่ ที่ตั้งอยู่ ณ เมือง ทูซอน(Tucson) ในรัฐแอริโซนา (Arizona)

สิ่งที่พวกเขาค้นพบ คือ นักเรียนอเมริกันจะเติบโตและประสบความสำเร็จได้ เมื่อพวกเขาถูกกระตุ้น และท้าทาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะหล่อหลอมให้พวกเขาเป็นนักเรียนที่เก่งขึ้น และสามารถทำได้ดียิ่งกว่านักเรียนดีเด่นในระดับโลก

สูตรสำเร็จแห่ง BASIS

อยู่บนความเชื่อว่า เด็กๆ ทุกคนสามารถเป็นนักเรียนที่เก่งได้ หากพวกเขาเรียนรู้ผ่านครูผู้สอนที่มีความชำนาญในวิชานั้นๆ และเรียนจากหลักสูตรที่มีความเข้มข้น พร้อมกับมีวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศเป็นเครื่องสนับสนุน

และจากการเริ่มต้นของแคมปัสเดียวในเมืองทูซอน ก่อให้เกิดเครือข่ายมากมายที่ประสบความสำเร็จ ไม่เหมือนใครและไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน ได้แก่ โรงเรียนเอกชน 5 แห่ง (ที่เมืองบรุกลิน และเมืองแมนแฮตตัน ในรัฐนิวยอร์ก เมืองแมคลีน ในรัฐเวอร์จิเนีย และอีกสองแห่งในซิลิคอนวัลเลย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย) โรงเรียนนานาชาติ 4 แห่งในประเทศจีน และอีก 25 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (Chartered School) ในสหรัฐอเมริกา รวมเป็น 34 โรงเรียนในระบบ BASIS ณ ปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติม basis.ac.th

บทความแนะนำ