โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนนานาชาตินีวา

นีวา โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ฉลองครบรอบ 30 ปี ยืนหนึ่งการเรียนการสอนแบบองค์รวม

Home / วาไรตี้ / นีวา โรงเรียนนานาชาติชั้นนำ ฉลองครบรอบ 30 ปี ยืนหนึ่งการเรียนการสอนแบบองค์รวม

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน (NIVA American International School) ผู้นำด้านหลักสูตรการศึกษาแบบองค์รวม (holistic education) เพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคต ผ่านระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับโลกจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) สหรัฐอเมริกา

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน

ตอกย้ำความสำเร็จในการมอบแนวทางการศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนา สร้างทักษะสู่ความเป็นเลิศ และเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อย่างสูงสุด ในสถานศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี ศิลปะ การแสดง กีฬา และกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกมากมาย ด้วยค่าเล่าเรียนที่จับต้องได้ เพื่อปูทางสู่การศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกของนักเรียน อย่างแท้จริง ยืนหนึ่งเรื่องการเรียนการสอนแบบองค์รวม และการผลิตผู้นำแห่งโลกอนาคตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

นายนาธานนท์ ไชยสุริยันธารณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน กล่าวว่า “รูปแบบการศึกษาที่นีวาใช้อยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและกระตุ้นพลังด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน ซึ่งตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน เปิดดำเนินการเรียนการสอน โดยอิงตามหลักสูตรมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา พร้อมเน้นการศึกษาแบบองค์รวม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งในด้านความคิด สติปัญญา สังคม ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน

โดยหลักสูตรของนีวาถือเป็นการผสมผสาน จุดเด่นของความเป็นเอเชียและยุโรป เข้ากับความเป็นอเมริกันได้อย่างลงตัว ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง กล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เพราะเราเชื่อว่า เด็กๆ ทุกคนล้วนมีศักยภาพ พรสวรรค์ และความถนัดที่แตกต่างกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายในรูปแบบที่ตนเลือกได้เหมือนกัน

ซึ่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากนีวา จะสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมใช้โอกาสและเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับโลกต่อไปในอนาคต”

หลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอน

สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบองค์รวม ของโรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้แบบครบทุกมิติ รวมถึงรู้จักและเข้าใจสังคมรอบข้าง ผ่านการเชื่อมโยงกันระหว่างตรรกะ ความคิด ข้อมูล จิตใจ และอารมณ์ โดยจะมีการใช้เทคนิคการสอนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. การเรียนรู้ผ่านธีมหรืออรรถบท (Theme-based Learning) ที่ออกแบบให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ผ่านอรรถบทที่หลากหลาย โดยเทคนิคนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองเห็น รับรู้ และเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนาน เกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รอบตัวตลอดเวลา

2. การเรียนการสอนอิงมาตรฐาน (Standard-based Learning) เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผ่านการประเมินวัดผลด้วยวิธีการล้ำสมัยและมีความละเอียดสูง พร้อมมุ่งติดตามผลสำเร็จ และการบรรลุถึงเป้าหมายในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

3. การเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Learning) เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การร่วมมือกันทำงาน การคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ มีวิจารณญาณ และลงมือแก้ปัญหาจริง ตลอดจนการฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในชีวิตให้กับนักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ค้นหาและเรียนรู้สิ่งที่ชอบอย่างหลากหลาย มีเจ้าหน้าที่และครูผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีการจัดหลักสูตรพิเศษ หรือ AP (Advanced Placement) ตามรายวิชาที่นักเรียนสนใจ ซึ่งนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา จะสามารถได้รับการยกเว้นการเรียนบางวิชา ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งอีกด้วย

โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกันฉลองการเข้าสู่ทศวรรษที่ 4 แห่งความเป็นเลิศด้านการศึกษา ด้วยการมอบส่วนลดค่าแรกเข้า 50% หรือส่วนลดค่าเทอม สำหรับพี่น้องจากครอบครัวเดียวกัน สูงสุดถึง 100,000 บาท พิเศษ! จำกัดสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564 นี้เท่านั้น

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมโรงเรียน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://niva.ac.th/book-a-tour/ หรือ โทร. 02 948 4605 หรือ 081 753 8162

บทความแนะนำ