ทุนการศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนนักดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Home / ข่าวการศึกษา / ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนนักดนตรี ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU  มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจและรักในเสียงเพลง ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนนักดนตรี DPU

โดยทุนการศึกษาเป็นประเภททุนนักดนตรี (DPU BAND) โดยเป็นทุนเต็มจำนวน (ทุนละประมาณ 300,000 บาท) สามารถเลือกศึกษาได้ทุกคณะ ทุกสาขา ภายในมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างค่ะ

ทุนนักดนตรี DPU

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน

 • คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1
 • และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
 • และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน

 • ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ไม่ต่ำกว่า 80% ต่อปี
 • ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกโครงการที่ร้องขอ
 • ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/ปีการศึกษา
 • ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี ระดับปริญญาตรี ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปี หน่อยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต
 • ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. เอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. ส่ง Portfolio แนะนำตัวเอง
 3. สำเนาผลการศึกษา

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dpu.ac.th, โทร. 02-954-7300 ต่อ 694 หรือ 085-2523757 ติดต่อ อ.อธิพัชร ดาดี

บทความแนะนำ