dek61 TCAS การสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Update! วันประกาศผล – วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน ปี 2561)

Home / ข่าวการศึกษา / Update! วันประกาศผล – วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 (รับตรงร่วมกัน ปี 2561)

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาใหม่ใน ระบบ TCAS รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นี้ทาง ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อสัมภาษณ์ จากนั้นวันที่ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ที่สถาบันอุดมศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ และวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ก็จะเป็นทางสถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ ทปอ. สุดท้าย วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางทปอ. ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์

*** ทอป. เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันแรก คือวันที่ 1 มิถุนายน 2561

วันประกาศผล – วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3

Link : seeme.me/ch/thedaynewsupdate/9xOPxk

มหาวิทยาลัยที่ประกาศผล

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Link ประกาศผลแล้ว 1 มิถุนายน 2561 / สอบสัมภาษณ์วันที่ 9-11 มิถุนายน 2561 / www.tuadmissions.in.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล
Link ประกาศแล้ว! / สอบสัมภาษณ์วันที่ 8,10-11 มิถุนายน 2561 / admission61

มหาวิทยาลัยศิลปากร
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10-11 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว๗
Link ประกาศผลแล้ว pdf / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 / admission.kmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561 / เปลี่ยนแปลงปฏิทิน ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา entrance.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยทักษิณ
Link ประกาศผลแล้ว / ประกาศรายชื่อ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561 / การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 มิถุนายน 2561 / entrance.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร
Link ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยพะเยา
ประกาศผลแล้ว / สอบสัมภาษณ์วันที่ 10 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Link ประกาศผล / ไม่มีสอบสัมภาษณ์ / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Link ประกาศผล / วันสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Link ประกาศผลแล้ว 1 มิ.ย. / วันสอบสัมภาษณ์ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Link ประกาศผล 31 พ.ค. / วันสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
Link ประกาศผล 1 มิ.ย. / วันสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยบูรพา
Link ประกาศผล / วันสอบสัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม pdf

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Link ประกาศผล 30 พ.ค. / วันสอบสัมภาษณ์ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Link ประกาศผล 1 มิ.ย. / วันสอบสัมภาษณ์ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Link ประกาศผล 1 มิ.ย. / วันสอบสัมภาษณ์ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Link ประกาศผล 1 มิ.ย. / วันสอบสัมภาษณ์ 10-11 มิถุนายน 2561 / รายละเอียดเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Link ประกาศผล / ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ / เพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Link ประกาศผล / วันสอบสัมภาษณ์ 11 มิถุนายน 2561 * บางคณะสอบสัมภาษณ์

รวมทุกมุมดราม่าเดือดสอบ TCAS

โวย! กั๊กที่นั่ง-คะแนนเฟ้อ ทปอ.เต้น นัดประชุมแก้ปัญหาด่วน วันนี้

เรื่องราวดราม่าในแวดวงการศึกษาของไทย สำหรับระบบการคัดเลือกการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ใช้ชื่อว่า Thai University Central Admission System หรือ TCAS 61 ที่มีการแบ่งออกเป็น 5 รอบ แต่ละรอบก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างกัน ถ้าสอบติดในรอบไหนแล้วก็จะไม่สามารถสมัครในรอบต่อไปได้ โดยทั้ง 5 รอบประกอบไปด้วย

รอบที่ 1 รอบใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

รอบที่ 2 รอบรับแบบโควตา

รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน เลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ Clearing House (กดเลือกคณะ)

รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น เลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ Clearing House (กดเลือกคณะ)

รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (เก็บตก)

กำหนดการ ระบบรับนิสิตนักศึกษาใหม่ ปี 2561

ที่มา TCAS

บทความแนะนำ