PIM คณะยอดฮิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร

Home / ข่าวการศึกษา / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียน จบแล้วทำงานอะไร

วันนี้ Campus-Star รวบรวมคณะและสาขาที่น่าสนใจใน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้สำหรับคนที่กำลัง จะเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ให้ทุกคนได้ตัดสินใจและรู้แนวทางว่าเมื่อเรียนจบสาขาเหล่านี้ไปแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรกันได้บ้าง

คณะน่าเรียน ปัญญาภิวัฒน์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เป็นสาขาที่มีความเป็นสหวิทยาการที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางด้านไฟฟ้า เครื่องกล และคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างบุคลากรมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งภาควิจัยพัฒนาและภาคการผลิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

คณะน่าเรียน ปัญญาภิวัฒน์

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • วิศวกรหุ่นยนต์
 • วิศวกรระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรระบบแมคคาโทรนิกส์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบหุ่นยนต์
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบหุ่นยนต์
 • นักวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 • นักโปรแกรม
 • ผู้ดูแลระบบโครงข่าย
 • ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาเว็บไซต์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร

เป็นศาสตร์ที่บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร นวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ ร่วมกับองค์ความรู้ในการจัดการกระบวนการเชิงธุรกิจมาพัฒนาเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย และตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและประเทศชาติ พร้อมนำพาเกษตรกรยุคใหม่ ไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • ผู้ประกอบการอิสระด้านการเกษตรและการจัดการระบบเกษตร
 • ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจฟาร์ม
 • เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะการจัดการธุรกิจอาหารการจัดการธุรกิจอาหาร

หลักสูตรการจัดการธุรกิจอาหารของสถาบัน จึงถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านธุรกิจเชิงกลยุทธ์และการตลาด

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านธุรกิจอาหาร
 • บริษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เป็นสาขาที่เรียนเรื่องการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้า และบริการจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุน การบริหารจัดการซัพพลายเชนที่รวมถึง คุณภาพของการบริการ ระบบสารสนเทศที่ดี การขนส่งและการกระจายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการสถานีบริการ ฯลฯ

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • สายการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
 • ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ
 • บริษัทที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติงานจริง (Work-based Education) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มิได้เป็นแต่เพียงเป็นผู้มีความรู้ หากแต่เป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างแท้จริง

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • บริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่ในระดับบริหาร
 • ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์

เน้นทักษะการสื่อสารและการบริหารจัดการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรธุรกิจ สามารถมองทิศทางของธุรกิจ วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • นักสื่อสารองค์กร/นักประชาสัมพันธ์
 • นักสื่อสารแบรนด์/นักสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์/ผู้จัดการแบรนด์
 • นักวางแผนกลยุทธ์/นักสื่อสารการตลาด
 • นักบริหารความสัมพันธ์/ผู้เชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

เน้นทักษะความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจการบิน และอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และเน้นทักษะความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ สามารถใช้ความรู้ด้านภาษาในการพูด และเขียน รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • พนักงานบริการและต้อนรับบนเครื่องบิน (แอร์โฮสเตส และสจ๊วต)
 • เจ้าหน้าที่บริการและต้อนรับภาคพื้น
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้าทางอากาศ (Air Cargo)
 • เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศ ยานแห่งประเทศไทย
 • เจ้าหน้าที่แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัท ตัวแทนการท่องเที่ยว
 • ตัวแทนส่งเสริมการตลาดสายการบิน ชิปปิ้งสายการบิน
 • ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา วิทยากรบรรยาย ฯลฯ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) มีคณะอะไรน่าเรียนบ้าง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม

เน้นทักษะเรียนรู้การจัดการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหมู ไก่ ที่เป็นธุรกิจสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน ผลิต และป้อนเนื้อสัตว์สู่ภาคการผลิตอาหาร เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็น “ครัวของโลก” ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

 • เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • ฝ่ายบริหารจัดการธุรกิจฟาร์ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pim.ac.th

บทความแนะนำ