ภาษา อักษรศาสตร์

อักษร จุฬาฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ร่วมเรียนกับนิสิตได้ – 14 วิชา

Home / ข่าวการศึกษา / อักษร จุฬาฯ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ร่วมเรียนกับนิสิตได้ – 14 วิชา

อักษร จุฬาฯ เชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่ทางภาควิชาภาษาศาตร์เปิดสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

อักษร จุฬาฯ เปิด 14 วิชาให้คนนอกเรียนได้

ภาควิชาภาษาศาตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเรียนสำหรับบุคคลภายนอก ที่สนใจอยากเรียนวิชาซึ่งอยู่ในภาควิชาภาษาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยหลักสูตรที่เปิดรับมีทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

รายวิชาที่เปิดสอน

สำหรับบุคคลภายนอกที่จะลงเรียน สามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 2 รายวิชาต่อภาคการศึกษา ส่วนวิชาที่เปิดให้ลงมีดังนี้

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

* เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อรายวิชา
** หากเลือกวิชาที่เรียนในวัน-เวลาเดียวกัน สามารถลงได้ แต่ต้องตัดสินใจเองว่าจะเรียนวิชาไหนในสัปดาห์ใด
*** ทางคณะแนะนำว่า ควรจะลงวิชาที่ไม่ได้เรียนในวัน-เวลาเดียวกัน จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปอ่านรายละเอียดของแต่ละวิชาได้ ที่นี่ > www.arts.chula.ac.th

การประเมินผล

บุคคลภายนอกที่เข้าเรียนสามารถเลือกวิธีการประเมินผลได้ 3 แบบดังนี้

  • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F)
  • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U)
  • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

ผู้ที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้รับผลการประเมินเป็น S ในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถเก็บผลการเรียนนี้ไว้ใช้ยกเว้นรายวิชา เมื่อเข้าเรียนต่อในหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาศาตร์ ของจุฬาฯ ภายในระยะเวลา 5 ปีหลังจากที่ได้ผลการศึกษา

ค่าเทอม

ค่าเรียนจะคิดเป็นแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา โดยอัตราค่าเรียนจะแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้

อัตราคนไทย

  • ปริญญาตรี 8,500 บาท
  • บัณฑิตศึกษา 11,500 บาท

อัตราชาวต่างชาติ

  • ปริญญาตรี  15,375 บาท
  • บัณฑิตศึกษา 40,000 บาท

กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้าจะต้องชำระเงินค่าปรับ สัปดาห์แรก 300 บาท สัปดาห์ที่สอง 600 บาท

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

สำหรับบุคคลภายนอกที่เข้าเรียนจะได้รับสิทธิใช้ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ฐานข้อมูลวิชาการ, เครือข่าย wi-fi ฯลฯ

วิธีการสมัครเรียน

บุคคลภายนอกที่อยากลงเรียนในหลักสูตรของภาควิชาภาษาศาสตร์ ในภาคปลายของปีการศึกษา 2561  (มกราคม 2562 – พฤษภาคม 2562)  สามารถกรอก ใบสมัครออนไลน์ ได้เลย และภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โปรดเตรียมสำเนา Transcript สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ทางภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

  • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้
  • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
  • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

ภาควิชาฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน 2561 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยต่อไป

ที่มา : อักษรศาตร์ จุฬาฯ ภาพ : อักษรศาสตร์ จุฬาฯ