TCAS TCAS62 ม.ธรรมศาสตร์ รับตรงร่วมกัน

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 และรอบ 4 และหลักสูตรนานาชาติ มธ.

Home / ข่าวการศึกษา / กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 และรอบ 4 และหลักสูตรนานาชาติ มธ.

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ผ่านระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) และการรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

กำหนดการรับสมัคร TCAS รอบ 3 และรอบ 4

มีรายละเอียดวิธีการรับสมัคร ดังนี้

– รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

จำนวนรับ 80 คน , รับสมัครวันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.25 แบ่งเป็น

– พื้นฐานวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 20 คน
– พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 1 รับจำนวน 20 คน
– พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 2 รับจำนวน 40 คน

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. mytcas.com

– รอบที่ 4 Admission

จำนวนรับ 120 คน , รับสมัครวันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 … แบ่งเป็น

– พื้นฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน
– พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 1 รับจำนวน 30 คน
– พื้นฐานศิลปศาสตร์รูปแบบที่ 2 รับจำนวน 60 คน

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ ทปอ. mytcas.com

– หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศึกษา

ครั้งที่ 1 รับสมัครวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 2 รับสมัครวันที่ 23 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562

รับสมัครทางเว็บไซต์ www.jc.tu.ac.th/bjm

รายละเอียดการรับสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สนใจรับสมัครคัดเลือกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและวิชาการ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน โทร 0 2696 – 6267,6210 หลักสูตรนานาชาติ โทร 0 2696 – 6209,6193 E-mail : adminbjm@gmail.com

บทความแนะนำ