งานสัมมนา นวัตกรรมพลิกโลก

มธ. จัดสัมมนานวัตกรรมพลิกโลก “การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”

Home / ข่าวการศึกษา / มธ. จัดสัมมนานวัตกรรมพลิกโลก “การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย”

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ของคณะ (ECON TU Symposium ครั้งที่ 41) ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนานวัตกรรมพลิกโลก

จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (ข้างสถานทูตจีน) ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ www.symposium.econ.tu.ac.th (เลือกแถบเมนู ‘สำรองที่นั่ง’ ด้านบน) โดยงานสัมมนาดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนานวัตกรรมพลิกโลก

กำหนดการ (Tentative)

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00 – 09.15  น.      กล่าวรายงาน โดยคณบดี และกล่าวเปิดงาน โดยอธิการบดี

09.15 – 09.45  น.      ปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, รองนายกรัฐมนตรี

09.45 – 10.35 น.      การนำเสนอในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและผลิตภาพของเศรษฐกิจไทย” โดย ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.45 – 11.35 น.      การนำเสนอในหัวข้อ “นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่ New S-Curve” โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย คุณดุสิต อนันตรักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

11.35 – 12.30 น.      การนำเสนอในหัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมในภาคบริการ” โดย รศ.ดร.พีระ เจริญพร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย ดร.ณัฐ ธารพานิช สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ ดร.ธร ปีติดล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สามารถรับชม PR VDO ได้ที่ https://youtu.be/GOZ9SOnS1yw

13.30 – 14.20 น.      การนำเสนอในหัวข้อ  “การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติ: E-commerce” โดย ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

14.20 – 15.10 น.      การนำเสนอในหัวข้อ  “ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี” โดย อ.ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมเสวนาโดย อ.ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ธันย์ชนก นันทกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.20 – 17.00 น.      วงเสวนา “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย” โดย..

  • รศ.ดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต กรรมการ และ Head of Innovation and Research Development Institute กลุ่มมิตรผล
  • รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ นักวิชาการอิสระ และอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเดินทาง

หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ติดสถานทูตจีน)

เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดสัมมนานวัตกรรมพลิกโลก

บทความประชาสัมพันธ์อื่นๆ