ยุค 4.0 อาชีพ

แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

Home / บทความการทำงาน / แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

สะเต็ม (STEM) ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

จากโครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2 ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ กระตุ้นความสนใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ได้มีการแนะนำ 10 อาชีพสาขาสะเต็ม (STEM) ที่กำลังมาแรงและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งล้วนเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ จะมีอาชีพอะไรบ้างนั้น ไปดูกัน

1.อาชีพวิศวกรระบบดาวเทียม

รูปแบบงาน : วิจัย พัฒนา และควบคุมระบบดาวเทียมให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ

คณะ/สาขาที่จบ : วิศวกรรมการบินและอวกาศ, สารสนเทศสื่อสารหรือโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

2.นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

รูปแบบงาน : บริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล วิจัย และพัฒนาเป็นโมเดลคณิตศาสตร์ทำนายอนาคต

คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์หรือสถิติประยุกต์

3.นักวิเคราะห์การลงทุน

รูปแบบงาน : นักวิเคราะห์การลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลการเงินและการลงทุนของบริษัท ประมวลข่าวสาร ประเมินมูลค่าราคาหุ้น

คณะ/สาขาที่จบ : คณิตศาสตร์ และต้องผ่านหลักสูตรทะเบียนใบอนุญาต CISA

4.วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

รูปแบบงาน : สร้างสรรค์และคิดค้น พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

คณะ/สาขาที่จบ : เครื่องกล, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ หรืออุตสาหกรรม

5.เกษตรกรยุคใหม่

รูปแบบงาน : ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการเกษตร วางแผนการผลิตให้ตรงกับตลาด

คณะ/สาขาที่จบ : เทคโนโลยีการเกษตร หรือผลิตกรรมการเกษตร

6.ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา

รูปแบบงาน : พัฒนาศักยภาพ ความสามารถของนักกีฬา ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ รักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ

คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬา

7.นักวิจัยวัสดุนาโน

รูปแบบงาน : วิจัย คิดค้น และพัฒนาสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติใหม่ เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาศาสตร์ทุกสาขา, วัสดุศาสตร์, วิศวกรรมนาโน

8.วิศวกรระบบราง

รูปแบบงาน : ออกแบบ ก่อสร้าง และซ่อมบำรุงพื้นฐานทางราง รถจักร รถพ่วง ระบบรับส่งกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

คณะ/สาขาที่จบ : วิศวกรรมขนส่งทางรางหรือเทคโนโลยีระบบราง, วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

9.วิศวกรเสียง

รูปแบบงาน : วิเคราะห์ ควบคุม จัดการ สร้างสรรค์รูปแบบการทำงานเสียง ไปใช้ประกอบในงานนำเสนอ

คณะ/สาขาที่จบ : วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

10.ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รูปแบบงาน : ดูแลการจัดการสภาพแลดล้อมและกระบวนการทำงาน ในสถานที่ทำงาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน

คณะ/สาขาที่จบ : สาธารณสุขศาสตร์, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกรรมความปลอดภัย

10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก digitalagemag.com, pinterest.com

บทความแนะนำ