ชุมชน นิทรรศการ ม.ขอนแก่น

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปีที่ 2

Home / วาไรตี้ / KKBS จัดนิทรรศการโชว์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปีที่ 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรมถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 : SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบและนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน

KKBS จัดนิทรรศการโชว์ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่น ปีที่ 2

โดยได้รับเกียรติจากศาสตรจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี และ ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และวิสาหกิจชุมชนร่วมงาน ณ ห้องวังเลิศ และลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินงานสนับสนุนนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) และพื้นที่อื่น ๆ ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เกิดการยกระดับในทุก ๆ มิติ อันเป็นผลงานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้อย่างโดดเด่น และก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดการจ้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจในชุมชน รวมทั้งโครงการนี้ ที่ได้คัดเลือกชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น นำมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนในระดับนานาชาติ และผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งจัดเวทีเสวนานวัตกรรมชุมชน U2T เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมชุมชน และเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเสริมสร้างแนวคิดของชุมชนต่อการสร้างนวัตกรรมที่โดดเด่น เพื่อผลักดันให้ชุมชนสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทางคณะทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นผลงานนวัตกรรมของชุมชน U2T ที่โดดเด่น ได้นำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ (Transformation to Business) สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

ดร.วิตติกา ทางชั้น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ “ถ่ายทอดผลงานวิจัยที่โดดเด่นของอาจารย์และนักศึกษา (KKBS-Show Case) ครั้งที่ 2 “SDGs สู่ชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ” และนิทรรศการผลงาน Show and Share โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ปี 2564 และพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง 5 ชุมชน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่โดดเด่นของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สู่เวทีสาธารณะ พร้อมสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมชุมชน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิจัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (Research Transformation) และการดำเนินงาน OKRs (Objective & Key Result) ประจำปี 2565 ด้าน OKR-32 โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย ด้านนวัตกรรม และการบริการวิชาการชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมระดับตำบล ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชน