CAMPUS BATTLE issue42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาฏศิลป์ไทย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

Campus Battle : เรียนนาฏศิลป์ ที่ไหนดี

Home / วาไรตี้ / Campus Battle : เรียนนาฏศิลป์ ที่ไหนดี

นาฏศิลป์ไทย มาสัมผัสความเป็นไทย ด้วยสาขาวิชานาฏศิลป์ ศิลปะที่เป็นมากกว่าการ ระบำ รำ ฟ้อน โดยปัจจุบันได้มีการประยุกต์ ดัดแปลงท่ารำต่างๆ ให้ดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์แบบไทยเอาไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย VS ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

_mg_4821

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นคณะที่ 15 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2526 เป็นปีแรก โดยเปิดเพียง 2 ภาควิชาคือ ภาควิชาทัศนศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ต่อมาปีการศึกษา 2528 เปิดรับนิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ และปีการศึกษา 2531 เปิดรับนิสิตภาควิชานาฏยศิลป์ ตามลำดับ มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2527 คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงถือเอาวันที่ 2 มีนาคม ของทุกๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของคณะ

คณะ และสาขาวิชานาฏยศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งผลิตศิลปินบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านทักษะและความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ริเริ่ม บุกเบิก แสวงหา คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ศิลปินบัณฑิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพอิสระหรือทำงานในองค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการได้เป็นอย่างดี

โดยสาขาวิชานาฏยศิลป์ นับเป็นภาควิชาที่ 4 ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2531ภายในสาขาวิชายังแบ่งออกเป็นนาฏยศิลป์ไทย และนาฏยศิลป์ตะวันตกอีกด้วย ผู้ที่เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของนาฏยศิลป์ไม่ใช่แค่การรำ ฟ้อนเพียงอย่างเดียว ยังต้องฝึกฝนทักษะร่างกาย และทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ด้นตรีร่วมด้วย พื้นฐานการเรียนของสาขาวิชานี้นั้น คือ การเต้น การรำ หรือทักษะทางนาฏยศิลป์เป็นหลัก วิชาชีพที่จบไปสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น นักเต้น นักแสดง ผู้ออกแบบท่าเต้น

 

_mg_6146

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติคณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น ได้แสดงบทบาทสำคัญมาตั้งแต่แรกเริ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสอนวิชาพื้นฐาน วิชาความซาบซึ้งทางศิลปะและวิชาความซาบซึ้งทางดนตรี เพื่อสร้างรสนิยมอันประณีตงดงามให้กับบัณฑิตทุกคน การเปิดแผนกวิชาศิลปศึกษาภายใต้คณะวิชาการศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปีพุทธศักราช 2511 เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกศิลปศึกษา เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ราวปีพุทธศักราช 2530 แนวคิดในการขยายบทบาททางด้านศิลปกรรมศาสตร์ไปสู่การเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ปรากฏชัดขึ้น จนท้ายที่สุด โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 28 มิถุนายน 2536
คณะ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมในเอเชีย และเป็นต้นแบบการสร้างสรรค์นวัตกรรม ในรูปแบบบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและแนวคิดทางตะวันตกเพื่อความเป็นอยู่ของประชากรและสร้างภูมิคุ้มกันในการแข่งขันทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติ

โดยสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย วิชาเอก 4 แขนง ได้แก่ วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง, วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง, วิชาเอกนาฏศิลป์สากล และวิชาเอกนาฏศิลป์ โดยการเรียนการสอนจะเน้นเรียนควบคู่กันไป ทั้งงานเบื้องหน้า และเบื้องหลังการแสดงเวที ฉาก แสง สี เสียง รวมไปถึงเครื่องแต่งกาย และผู้แสดง

 

sril

ติดตามคอลัมน์ Campus Batle ได้ที่ นิตยสาร Campus star No.42

Facebook : www.facebook.com/Campusstars

อ่านทั้งเล่ม แบออนไลน์ http://www.mbookstore.com/book-read/9323

01 cover42 OK