kmitl su คณะมัณฑนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ม.ศิลปากร มศก สจล

สุดยอด! มหาวิทยาลัยสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มศก. VS สจล.

Home / วาไรตี้ / สุดยอด! มหาวิทยาลัยสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มศก. VS สจล.

ยุคนี้เป็นยุคที่การออกแบบนิเทศศิลป์มีความสำคัญต่อการตลาดในปัจจุบันมากๆ และสองมหาวิทยาลัยชื่อดังที่มีนักศึกษาให้ความสนใจมากที่สุดคือที่ไหน? เรามาดูกันเลยระหว่าง ม.ศิลปากร VS พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง (สจล.)

 

สุดยอด! มหาวิทยาลัยสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มศก. VS สจล.

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และโบราณคดี ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชาทั้งวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์การเกษตร ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็นโรงเรียนศิลปากร และเมื่อวันที่12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 พระยาอนุมานราชธน ร่วมกับ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี พัฒนาหลักสูตรจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาขั้นสูงทางศิลปะของชาติ

คณะและหลักสูตร
คณะมัณฑนศิลป์ อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2499 ในปี พ.ศ. 2517 คณะมัณฑนศิลป์ได้ปรับปรุงหลักสูตร มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ปรัชญา และวัตถุประสงค์หลักสูตร หลักสูตรฉบับ ปรับปรุง มีปรัชญาการศึกษาที่สำคัญ คือ การจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพประยุกต์ศิลป์ และมี ความรู้ พื้นฐานด้านมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นนักออกแบบงานศิลปะ ที่มีความคิดความรู้เกี่ยวกับสังคมมนุษย์กว้างขวาง และเป็นมนุษย์สมบูรณ์

ประกอบด้วย 7 สาขาวิชา ได้แก่
–    สาขาวิชาการออกแบบภายใน
–    สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
–    สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
–    สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา
–    สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
–    สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
–    สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

ความโดดเด่นของสาขานิเทศศิลป์
สำหรับคณะนี้จะต้องมีการสอบความสามารถด้านออกแบบนิเทศศิลป์ พื้นฐานของคณะต่างๆ เป็นมหาวิทยาลัยที่หลายๆ คนมีความต้องการเข้ามาเรียนด้านนี้เป็นจำนวนมาก นักศึกษาทุกสาขาวิชาในคณะมัณฑนศิลป์ ต้องศึกษาเพื่อให้มีมาตรฐานทาง ศิลปะ ปฏิบัติ และทฤษฎีศิลปะในระดับเดียวกัน และทำให้นักศึกษาสามารถขอโอนย้าย สาขาวิชาภายในคณะฯ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในสาขาวิชานิเทศศิลป์ประกอบไปด้วยการเรียนการสอนทางด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ด้านต่างๆ ทั้งวาดภาพ กราฟิก อนิเมชั่น ภาพยนตร์ หนังสือ โฆษณา เซ็บไซด์ ภาพประกอบหนังสือ คอมมิค บิลบอร์ด โปสเตอร์ แพ๊คเกจ ภาพพิมพ์หรือเลขนศิลป์ ที่วิทยาเขตวังท่าพระมีหอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ ปรับปรุงมาจากห้องปฏิบัติงานปั้น สิ่งทอ และวิชาพื้นฐานศิลปะของคณะเพื่อจัดแสดงผลงานของอาจารย์ นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ เป็นศูนย์รวมการแสดงผลงาน และแลกเปลี่ยนทางวิชาการศิลปะและการออกแบบ รวมถึงเป็นศูนย์ข้อมูลทางศิลปะและการออกแบบ มีรุ่นพี่ที่มีชื่อเสียงจบจากที่นี่ไปแล้วมากมาย

ผลคะแนนจากชาว Campus Star
เป็นที่รู้จัก : 10
สาขาน่าสนใจ : 9.5
การเรียนการสอน : 9.5
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 9
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 47 คะแนน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในประเทศไทย ที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีชื่อเสียงโดดเด่นทางคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งอยู่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ได้รับการสถาปนาเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพ.ศ.2514

คณะและหลักสูตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความเป็นมาเริ่มต้นจาก “โรงเรียนช่าง บ.ส.อ.” ในการอำนวยการของบริการส่งเสริมอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497 ต่อมาปีพ.ศ. 2511 กรมอาชีวศึกษามีนโยบายให้ย้ายสถานศึกษามาอยู่ที่ลาดกระบัง ในพ.ศ. 2514 ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการสอนของวิทยาลัยวิชาการก่อสร้าง เห็นว่าเป็นสถานศึกษาที่จะจัดการศึกษาถึงระดับปริญญาได้ จึงมีมติเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ให้รับวิทยาลัยวิชาการก่อสร้างเข้าสมทบในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 และจัดตั้งเป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2516

ประกอบด้วย 10 สาขาวิชา ได้แก่
–    สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
–    สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
–    สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม
–    สาขาวิชาการออกแบบสนเทศสามมิติ
–    สาขาวิชานิเทศศิลป์
–    สาขาวิชาภาพยนต์และวิดีโอ
–    สาขาวิชาการถ่ายภาพ
–    สาขาวิชาจิตรกรรม
–    สาขาวิชาประติมากรรม
–    สาขาวิชาภาพพิมพ์

ความโดดเด่นของสาขานิเทศศิลป์
การสอบเข้าของที่นี่มีการสอบความถนัดทางนิเทศศิลป์ ดูผลงานอันแสดงถึงทักษะเฉพาะด้านด้วย อย่างผลงานทัศนศิลป์ ภาพวาดลายเส้น แสงเงา ภาพระบายสี ผลงานภาพถ่าย ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ เรขศิลป์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสาขาวิชาเป็นพื้นฐานขั้นต้นที่ผู้เข้าเรียนด้านนี้ต้องมี ในสาขานิเทศศิลป์จะเรียนในเรื่องของการออกแบบ การสื่อสารด้วยศิลปะ และโปรแกรมสร้างสื่อทัศนศิลป์ต่างๆ โดดเด่นในการสอนให้นักศึกษาใช้ความคิดผลิตผลงานอันมีคุณภาพ เป็นสาขาสุดฮิตของนักศึกษายุคใหม่ เรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่เรียนตามหลักสูตร 4 ปี มีกิจกรรมที่ทางคณะจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลงานกัน ทั้ง Art Street, Film fest และ Art Muns (อาร์ตมันส์) รุ่นพี่ที่จบไปแล้วมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันตอนนี้ นักวาดภาพประกอบ ‘คิ้วต่ำ’

ผลคะแนนจากชาว Campus Star
เป็นที่รู้จัก : 9.5
สาขาน่าสนใจ : 9.5
การเรียนการสอน : 9
ศิษย์เก่ามีชื่อเสียง : 9
การต่อยอดในสายอาชีพ : 9
คะแนนรวม : 46 คะแนน

ผลการที่ได้ก็คือ…… เรียกได้ว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวสำหรับสาขาวิชานิเทศศิลป์ ของทั้ง 2 มหา’ลัยที่ต่างกับเพียงคะแนนเดียว หลายๆ คนอาจบ่นว่ายากตั้งแต่เริ่มที่คิดจะเข้ามาเรียนสาขานี้แล้ว เพราะต้องมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวมาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งเราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ ศิลปะในบางครั้งก็ไม่สามารถวัดได้ว่าอันไหนสวยกว่าอันไหน หรืออันนี้จะดีกว่าอีกอัน ล้วนแล้วแต่อาศัยประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการสรรสสร้างล้วนๆ หมั่นฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์ให้มาก แล้วน้องๆ จะประสบความสำเร็จในด้านนี้อย่างแน่นอน

ข้อมูลจากนิตยสาร Campus star V.26 (สิงหาคม 2015)