ICT อาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนจบไม่ตรงสาขา

ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT | สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Home / วาไรตี้ / ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT | สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการเปิดเผยผลสำรวจ “ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT” ประจำปี 2559 ของผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT จำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน พบว่า มีผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT ถึงร้อยละ 54.4 ที่ได้เข้ามาทำงานทางด้านนี้ โดยได้มีการจัดกลุ่มการสำรวจผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. ระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลสำรวจ คนที่เรียนไม่จบตรงสาขา ICT

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจปี 2559 พบว่า ผู้มีงานทำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT มีจำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน โดยแบ่งเป็นชาย 257,864 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 68.8 และหญิง 117,070 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.2 ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานในเทศบาล หรือเขตเมืองร้อยละ 77.5 และที่เหลืออยู่นอกเขตเทศบาลร้อยละ 22.5

ผู้มีงานทำด้าน ICT ส่วนใหญ่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาโดยตรงจาก ICT

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ที่มีงานทำด้าน ICT จำนวนทั้งสิ้น 374,934 คน พบว่า ร้อยละ 54.4 เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้าน ICT มีเพียงร้อยละ 45.6 ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT จะเห็นได้ว่าผู้ทำงานด้าน ICT ในตลาดแรงงานนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาทางด้าน ICT

เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้าน ICT พบว่า เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ 67.4 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญา/ปวส.ร้อยละ 15.1 สูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 9.9 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 7.6

สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ที่ทำงานด้าน ICT พบว่า ภาคการค้าและการบริการมีจำนวนผู้ที่ทำงานด้าน ICT มากที่สุด 305,393 คน หรือร้อยละ 81.5 ส่วนในภาคของการผลิต 69,076 คน หรือ ร้อยละ 18.4 และภาคการเกษตรกรรม 465 คน หรือร้อยละ 0.1

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.nso.go.th