EDU Open House 2016 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

EDU Open House 2016 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

Home / กิจกรรม / EDU Open House 2016 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ มาฝากเพื่อนๆ กันจ้า เพราะว่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้านศึกษาศาสตร์ 59 ( EDU Open House 2016 ) ขึ้นมา โดยกิจกรรมจะมีในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

EDU Open House 2016 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

EDU Open House 2016

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิต ครู-อาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนและพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกัน
2. ส่งเสริมวิชาการในการทำวิจัย เอกสาร ตำรา และการสอนให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

กิจกรรมบนเวที

EDU Open House 2016

 

ตารางกิจกรรม การประกวด/แข่งขัน

EDU Open House 2016

 

 

ขอบคุณข้อมูล : http://www.edu.buu.ac.th/openhouse2016/