dek62 TCAS62 คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรการเรียนการสอน

สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? – dek62

Home / ข่าวการศึกษา / สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง? – dek62

เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนคงจะทราบข่าวกันแล้วว่าในปีการศึกษา 2562 นี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของวงการการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้ โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนจากที่น้อง ๆ จะต้องเรียนครู 5 ปี มาเหลือ 4 ปี 

สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี

ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ก็ได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรครูมาฝากน้อง ๆ กันด้วย ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกันบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลย

สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี

1. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเรียน

เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา หลังจากมีการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ซึ่งเป็นประธานในการจัดการประชุมครั้งนี้ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า สาเหตุของการปรับเปลี่ยนหลักสูตรคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์จากเรียน 5 ปี เหลือ 4 ปี เพื่อเป็นการยกระดับการผลิตครูให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

โดยจะมีการใช้หลักสูตร 4 ปี เพราะบริบทของโลก สังคมเปลี่ยนไป เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน แพลตฟอร์มต่าง ๆ จึงต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เพื่อทำให้มีคุณภาพมากขึ้น และรับรองว่าหลักสูตรเรียนครู 4 ปี จะมีคุณภาพไม่ได้ด้อยกว่าการเรียนหลักสูตรครู 5 ปีอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม : ศธ. ปรับหลักสูตรครู มรภ. จาก 5 ปี ลดเหลือ 4 ปี เริ่มปีการศึกษา 2562

2. มีใบรับรองด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านอารมณ์

หลังจากที่ได้มีการประชุมจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น นอกจากจะมีการลดระยะเวลาในการเรียนแล้ว ที่ประชุมยังได้มีการกำหนดนโยบายด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วยว่า ต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานด้านภาษา CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของภาษาอังกฤษ ระดับ B2 หรือมีคะแนนสอบ 400 คะแนนขึ้นไป

แต่ในกรณีของครูภาษาอังกฤษจะต้องอยู่ในระดับ C1 หรือได้ 600 คะแนนขึ้นไป และจะต้องมีการเพิ่มเติมทักษะทางด้านอารมณ์ หรือ Soft Skills ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย โดยนิสิต-นักศึกษาครูทุกชั้นปี จะต้องได้รับการบ่มเพาะทักษะเหล่านี้

อ่านเพิ่มเติม : 5 สาขา + 1 คณะ ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรครุศาสตร์

สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี

3. หลักสูตรครู 4 ปี จะอยู่ใน TCAS62 รอบที่ 2

โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมนโยบายการจัดทำและใช้หลักสูตรครูคุณภาพเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยที่มีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ว่า ที่ประชุมได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อจัดทำร่าง มคอ. หลักสูตรครู 4 ปี โดนจะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นคณะทำงาน เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น

ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จในช่วงเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะมีการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นทั้ง 4 ภาค ก่อนที่จะสรุปเสนอคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ช่วงกลางเดือนมกราคม 2562 และจะเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ.) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ในขณะเดียวกันคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ที่ต้องการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนครู 4 ปี ก็ต้องมีการเตรียมการภายในมหาวิทยาลัยของตนเองด้วย และคาดว่าจะสามารถรับนิสิต-นักศึกษาได้ทัน TCAS62 รอบที่ 2 รับแบบโควตา 

อ่านเพิ่มเติม : TCAS แต่ละรอบคืออะไร ? สรุปการสมัครสอบ TCAS62 รายละเอียดทั้ง 5 รอบ

4. หน่วยกิตการเรียน ลดเหลือ 129 หน่วยกิต

นางประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาครุศาสตร์/สาขาศึกษาศาสตร์ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฯ ว่า โครงการสร้างหน่วยกิตหลักสูตรครู 4 ปี เดิมต้องเรียน 179 หน่วยกิต จะลดเหลือ 129 หน่วยกิต

ประกอบด้วยวิชาการศึกษาทั่วไปหรือวิชาพื้นฐานความเป็นคน 30 หน่วยกิต (ยังคงเรียนเหมือนเดิม) โดยจะเน้นการเป็นครูเฉพาะ เช่น คุณธรรมของการเป็นครู ศาสตร์ของพระราชา การป้องกันการตั้งครรภ์ในสถานศึกษา การป้องการการทุจริตคอรัปชั่นการศึกษา ลูกเสือ ยุวกาชาด และการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น

วิชาชีพครู คือความเป็นครู 33 หน่วยกิต เช่น จะเรียนเกี่ยวกับวิธีการสอน การวัดและประเมินผล การใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การเป็นครูแนะแนว การเรียนรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับเด็ก เป็นต้น ในขณะที่วิชาเอกเดี่ยวต้องเรียนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต วิชาเอกคู่จะต้องเรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต หรือวิชาเอกโทไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิตด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม :  เรื่องน่ารู้ก่อนตัดสินใจเรียน คณะครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ จบมาแล้วทำงานอะไร?

สรุปความคืบหน้า หลักสูตรการเรียนครู 4 ปี

5. ปรับครู 5 ปี ไม่ต้องสอบใบอนุญาตฯ เริ่มสอบหลักสูตร 4 ปี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา นพ.ธีระเกีรยติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่…) พ.ศ. 2561 โดยได้มีการปรับด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และการปฏิบัติตนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์, มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน

พร้อมทั้งนี้ยังได้มีการเตรียมปรับหลักสูตรครู 5 ปี ไม่ต้องสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยจะได้รับใบอนุญาตฯ อันโนมันติ แต่จะให้เริ่มสอบในหลักสูตรครู 4 ปี ซึ่งจะเริ่มสอบครั้งแรกในปี 2566 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม : ศธ. ปรับครู 5 ปี ไม่ต้องสอบใบอนุญาตฯ เริ่มสอบหลักสูตร 4 ปี (ปี 2566)

6. มรภ. 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนครู ปรับมาใช้หลักสูตร 4 ปีทุกแห่งแล้ว

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จำนวน 38 แห่ง และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ได้มีการปรับหลักสูตรครูมาเป็น 4 ปีแล้ว โดยได้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ซึ่งได้มีการร่างปรับหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งขาติ (มคอ.) 1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) และระดับบัณฑิตศึกษาสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์

และได้มีการเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในช่วงเดือนมกราคม 2652 นี้ เมื่อ กกอ. เห็นชอบแล้ว จะเหลือเวลาให้มหาวิทยาลัยได้ปรับสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้อง พร้อมทั้งนำมาคัดเลือกในระบบ TCAS62 รอบที่ 2 เป็นต้นไปได้ทันอย่างแน่นอน

อ่านเพิ่มเติม : เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา