ครู มหาวิทยาลัย หลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรครุศาสตร์

เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

Home / ข่าวการศึกษา / เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

ประกาศออกมาแล้ว สำหรับหลักสูตรการศึกษาและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ และนี่ก็คือ 31 หลักสูตรครู ที่ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามมาดูรายละเอียดต่าง ๆ กันได้เลย

31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ที่ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ดังนี้

  1. ปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 5 ปี จำนวน 19 หลักสูตร
  2. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา จำนวน 8 หลักสูตร
  3. ปริญญาโททางวิชาชีพครู จำนวน 2 หลักสูตร
  4. ปริญญาโททางการบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร
  5. ปริญญาเอกทางการบริหารทางการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

โดยได้มีการแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้…

ปริญญาตรีทางการศึกษา

1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี พ.ศ. 2557 สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2561 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

2. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 10 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ มวยไทยศึกษาและพลศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

3. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จำนวน 3 สาขาวิชา ภาษาไทย พลศึกษา และสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

4. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

5. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จำนวน 6 สาขาวิชา การประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

6. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักศูตร 5 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 สาขาวิชา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

7. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

8. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

9. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์ไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

10. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา คือ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

11. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

12. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

13. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

14. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

15. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

16. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

17. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

18. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ นาฏศิลป์ไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2562 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

19. ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

20. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนแผนการรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

21. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปลี่ยนแปลงจำนวนแผนการรับนักศึกษาเฉพาะปีการศึกษา 2561 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

22. ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

23. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

24. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

เปิดรายชื่อ 31 หลักสูตรครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา

25. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

26. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

27. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ปริญญาโททางวิชาชีพครู

28. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ถึงปีการศึกษา 2565 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

29. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก2 สำหรับผู้ที่ต้องการใบประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ปริญญาโททางการบริหารทางการศึกษา

30. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก2 และแผน ข มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ให้การรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถึงปีการศึกษา 2564 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ปริญญาเอกทางการบริหารทางการศึกษา

31. ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ให้การรับรองตามปีการศึกษา 2557-2558 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

ข้อมูลจาก : www.matichon.co.th