Admission แอดมิชชั่น

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ คําถาม – คําตอบ แอดมิชชั่นกลาง

Home / Admission / เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ คําถาม – คําตอบ แอดมิชชั่นกลาง

Admission กับการศึกษาบ้านเรา ยังคงมีความไม่เข้าใจกันอีกมาก หรือไม่ก็เข้าใจกันผิดๆ วันนี้เลยรวบรวมคำถามมาให้อ่านกันค่ะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ คําถาม – คําตอบ แอดมิชชั่นกลาง

1. ถาม นักเรียนต้องเตรียมตัวอย่างไรในการเข้ามหาวิทยาลัยโดยระบบแอดมิชชั่นกลาง

ตอบ นักเรียนต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะที่ต้องการจะเลือกว่าใช้สัดส่วนคะแนน O-NET, GAT, PAT เท่าใหร่บ้าง แล้ววสอบ O-NET, GAT, PAT ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ตามวัน เวลาที่สทศ. กําหนด และต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. ถาม การแอดมิชชั่นกลางใช้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) กี่ภาคการศึกษา

ตอบ ใช้ GPAX 6 ภาคการศึกษา จากใบรับรองผลการศึกษาที่ระบุวันที่จบภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง

3. ถาม ระบบแอดมิชชั่นกลางใช้องค์ประกอบอะไรบ้าง

ตอบ GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10-50%,PAT 0-40%

4. ถาม ต้องใช้ 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชชั่นหรือไม่

ตอบ ไม่ใช้ 9 วิชาสามัญในการสมัครแอดมิชชั่นกลาง

5. ถาม GPAX ที่ใช้ในแอดมิชชั่นกลาง เป็น GPAX ที่ใช้ O-NET ถ่วง หรือ GPAX ที่นักเรียนได้จริง

ตอบ ใช้ GPAX ที่นักเรียนได้จริง และลงวันที่จบการศึกษาภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครแอดมิชชั่นกลาง

6. ถาม เรียนอยู่ ปี 1 แล้ว จะมาแอดมิชชั่นกลางต้องลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนหรือไม่

ตอบ อยู่ปี 1 แอดมิชชั่นได้โดยไม่ต้องลาออก ยกเว้นผู้ที่ศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์ที่ต้องการมาแอดมิชชั่นเข้าคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอื่น ต้องลาออกก่อนที่มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อตัดสิทธิ์มาที่สอท.

7. ถาม เรียนจบสายศิลป์จะแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยสายวิทย์ได้ไหม

ตอบ ให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะในหนังสือระเบียบการคัดเลือกฯ ซึ่งรายละเอียด เหล่านี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนด

8. ถาม สมัครแอดมิชชั่นกลางเลือกได้กี่อันดับ

ตอบ เลือกได้ 4 อันดับ

9. ถาม สมัครแอดมิชั่นแล้วจะไปสมัครรับตรงที่มหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดรับสมัครในช่วงเวลาเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ สมัครได้

10. ถาม ส มัค รแอดมิชชั่นแ ล้วยังไม่ได้ชําระเงิน จะสมัครใหม่เลือกคณะใหม่ได้ไหม

ตอบ การสมัครแอดมิชชั่นกลางมีหลายขั้นตอน คือ 1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร 2. พิมพ์ใบสมัคร 3. นําใบสมัครไปชําระเงิน จึงจะครบถ้วน

1. กรณีที่ยังไม่ได้นําใบสมัครไปชําระเงินแต่เปลี่ยนใจ นักเรียนสามารถคีย์ใบสมัครใหม่ได้และนําใบสมัครที่ถูกต้องไปชําระเงิน
2. กรณีที่นําใบสมัครไปชําระเงินแล้วต้องการเปลี่ยนคณะ นักเรียนต้องสมัครใหม่และไปชําระเงิน ทั้งนี้ต้องดําเนินการภายในวัน เวลา ที่สอท.กําหนด
3. กรณีที่ชําระค่าสมัครหลายใบ สอท.จะใช้ข้อมูลจากใบสมัครที่มีเลขที่สมัครมากที่สุดที่ชําระ

เงินค่าสมัครแล้ว (แม้ว่าจะนําใบสมัครที่มีเลขที่สมัครน้อยกว่าไปชําระเงินทีหลังใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร มากกว่าก็ตาม จะถือว่าใบสมัครที่มีเลขที่สมัครน้อยกว่าเป็นโมฆะ)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-354-5150-2

ที่มา http://www.cuas.or.th/document/Question_admissions.pdf