9 วิชาสามัญ dek63 gat-pat TCAS กสพท โอเน็ต

4 คะแนนพื้นฐาน ที่น้อง ๆ ต้องมีเอาไว้ใช้สมัคร TCAS – แต่ละรอบใช้คะแนนอะไรบ้าง?

Home / ข่าวการศึกษา / 4 คะแนนพื้นฐาน ที่น้อง ๆ ต้องมีเอาไว้ใช้สมัคร TCAS – แต่ละรอบใช้คะแนนอะไรบ้าง?

เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นเลย สำหรับการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึษาผ่านระบบ TCAS ทั้งนี้ได้มีการแบ่งรอบการรับสมัครออกเป็น 5 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน, รอบที่ 2 โควตา, รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท, รอบที่ 4 แอดมิชชัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ

4 คะแนนพื้นฐาน ที่น้อง ๆ ต้องมีเอาไว้ใช้สมัคร TCAS

นอกจากนี้น้อง ๆ ยังต้องใช้ผลคะแนนต่าง ๆ ในการสมัครสอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นคะแนนสอบ O-NET, GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ เป็นต้น ดังนั้นในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ จึงได้รวบรวมคะแนนพื้นฐานที่น้อง ๆ ทุกคนควรมีเอาไว้ มาบอกกันด้วยค่ะ จะมีคะแนนอะไรบ้างและจะต้องนำคะแนนมาใช้ในรอบไหนบ้าง ตามมาดูกันเลย…

1. O-NET

O-NET หรือมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Ordinary National Educational Test เป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่น้อง ๆ ชั้น ม.6 ทุกคนจะต้องเข้าสอบ โดยเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน ทั้งนี้น้อง ๆ สามารถทำการทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น วิชาที่น้อง ๆ ต้องสอบ ได้แก่

1. ภาษาไทย
2. วิทยาศาสตร์
3. คณิตศาสตร์
4. ภาษาอังกฤษ
5. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รอบ TCAS ที่ใช้คะแนน

– รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (บางโครงการ)
– รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท (บางโครงการ และ กสพท)
– รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
– รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

เทคนิค GAT สัญลักษณ์แบบที่ 2 Part 2

Link : seeme.me/ch/krubow/qQbKQk

2. GAT/PAT

GAT/PAT เป็นผลคะแนนสอบที่จะถูกนำมาใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยการสอบ GAT/PAT ได้มีการแบ่งเนื้อหาที่ออกสอบเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. GAT มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า General Aptitude Tests เป็นแบบทดสอบความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
– ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา 50%
– ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 50 %

2. PAT มีชื่อเรียกเต็มๆ ว่า Professional and Academic Aptitude Test เป็นความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะใช้สำหรับเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ได้แก่
– PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
– PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
– PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
– PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
– PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
– PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
– PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (มีทั้งหมด 7 ภาษา ได้แก่ ฝรั่งเศล, ญี่ปุ่น, จีน, เยอรมัน, อาหรับ, บาลี และเกาหลี)

** หมายเหตุ เกณฑ์ สัดส่วน คะแนนที่ใช้ในการสมัครแต่ละรอบมีความแตกต่างกัน ดังนั้นน้อง ๆ ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบทุกวิชา ให้เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ในการสอบเข้าคณะ/สาขาวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเอาไว้เท่านั้น

รอบ TCAS ที่ใช้คะแนน

– TCAS รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
– TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท
– TCAS รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน
– TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ติวเข้ม สรุปสาระสำคัญข้อสอบ O-NET และ 9 วิชาสามัญ

Link : seeme.me/ch/krubow/9WNw0k

3. วิชาสามัญ 9 วิชา

วิชาสามัญ 9 วิชา หรือที่ทุกคนมักจะเรียกกันว่า 9 วิชาสามัญ เป็นข้อสอบกลางที่จัดสอบโดย สทศ. เพื่อนำมาใช้ในการสมัครรับตรงเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยมีวิชาที่น้อง ๆ จะต้องสอบ ดังต่อไปนี้

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ)
5. คณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์ภาษา)
6. วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (สายศิลป์ภาษา)
7. ฟิสิกส์
8. เคมี
9. ชีววิทยา

** หมายเหตุ การเลือกสมัครสอบ คณิตศาสาตร์ 1 หรือ 2 ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขาวิชา และนอกจากนี้น้อง ๆ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกสอบในทุกวิชา ให้เลือกสอบตามเกณฑ์คณะ/สาขาวิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

รอบ TCAS ที่ใช้คะแนน

– รอบที่ 2 การรับแบบโควตา
– รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท
– รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับกลุ่มแพทยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

4. วิชาเฉพาะแพทย์ (กสพท)

วิชาเฉพาะหรือวิชาความถนัดแพทย์ (กสพท) เป็นการทดสอบความรู้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อทางด้านแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ โดยมีการแบ่งเนื้อหาที่ใช้ในการสอบออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านเชาว์ปัญญา เช่น คณิตศาสตร์ อนุกรมเลข อนุกรมภาพ และการอ่านจับใจความ เป็นต้น
2. ด้านจริยธรรมทางการแพทย์ ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน
3. ด้านทักษะการเชื่อมโยง คล้าย ๆ กับการสอบ GAT แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างอยู่บ้างจ๊ะ

รอบ TCAS ที่ใช้คะแนน

– รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน + กสพท
– รอบที่ 4 การรับแบบแอดมิชชัน (ใช้สำหรับกลุ่มแพทยศาสตร์ที่ใช้เกณฑ์เดียวกับ กสพท)

บทความที่น่าสนใจ