คณะวิศวกรรมศาสตร์ ช่างอากาศยาน วิศวกรรมการบิน หลักสูตรช่างอากาศยาน

ข่าวดี ! ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร วิศวะซ่อมอากาศยาน จบม.6 ปวช. ปวส. เรียนต่อได้

Home / ข่าวการศึกษา / ข่าวดี ! ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร วิศวะซ่อมอากาศยาน จบม.6 ปวช. ปวส. เรียนต่อได้

โอกาสดี สำหรับน้องๆ ที่จบ ม.6 ปวช. หรือปวส. สามารถเรียนต่อหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน โดยทาง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (Bangkokthonburi University) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วิง โซลูชั่นส์ จำกัด (International Wing Solutions Company Limited) หรือ IWS ร่วมกันเปิดหลักสูตรนี้ขึ้น เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นสาขาวิชาว่าด้วยเรื่องการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินทุกประเภท

รายละเอียดหลักสูตร วิศวะซ่อมอากาศยาน

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมสาชาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานในระดับปริญญาตรี ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความสามารถในการทำงาน วิจัย พัฒนา และควบคุม ในสาขาวิชา วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวดี ! ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร วิศวะซ่อมอากาศยาน จบม.6 ปวช. ปวส. เรียนต่อได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศณียบัตวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องกลเรือและช่างอากาศยาน

– หรือเป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยการเทียบรายวิชาจากหลักสูตร 4 ปี
– รับนักศึกษาไทยจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดี

2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป

3. มีสุขภาพแข็งแรง สายตาไม่บอดสี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักสูตร 150 หน่วยกิต

– ปี 1-2 เรียนวิชาวิศวกรรม
– ปี 3-4 เรียนวิชาเฉพาะ
– ฝึกอบรม 6 เดือน ทั้งภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6

2. หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 42

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาชีพ 21

2.2 วิชาเฉพาะด้าน 72

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 66

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรม 6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

ข่าวดี ! ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดหลักสูตร วิศวะซ่อมอากาศยาน จบม.6 ปวช. ปวส. เรียนต่อได้

ค่าเล่าเรียน

150,000 บาทต่อเทอม (1,200,000 บาทต่อหลักสูตร)

อาชีพที่สามารถประกอบได้

– วิศวกรควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
– ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
– พนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
– พนักงานวางแผนการบิน
– พนักงานอำนวยการบิน

สิทธิพิเศษของนักศึกษา

– ที่พักฟรี
– มีทุนเรียนฟรี
Job Guarantee
– มีบริษัทรับเข้าทำงานเมื่อผ่าน Qualify ของบริษัทนั้นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Maldives, Indonesia, Singapore, Malaysia, Phillipines เป็นต้น

สมัครเรียน และลงทะเบียนนักศึกษาได้ที่ IWS คลิก!

Written by : TuTee

บทความอื่นๆ เกี่ยวกับ วิศวกรรมศาสตร์